Cookie verklaring
(Terug)

test

betFIRST Algemene Gebruiksvoorwaarden
(Terug)

JURIDISCHE WAARSCHUWING


betFIRST is een online gokservice aangeboden door het Belgische bedrijf Sagevas SA («Sagevas») dat een officiële licentie (F en F1 +) verkregen van de Belgische Kansspelcommissie

Lees aandachtig de Algemene Gebruiksvoorwaarden die een overeenkomst vormen tussen Sagevas en de Gebruiker. Door te klikken op 'Ik accepteer de algemene gebruiksvoorwaarden' op de registratiepagina, erkent U dat U de huidige voorwaarden en de wedregels hebt gelezen en dat U bent gebonden in een contractuele relatie met Sagevas sinds de laatste update. In geval dat de Gebruiker niet akkoord gaat met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de betFIRST-Website, is de Gebruiker op geen enkele manier verplicht te klikken op 'Ik accepteer de Algemene Gebruiksvoorwaarden' en zou het gebruik van de betFIRST-Website en -Diensten moeten stopzetten.

Lees de Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig en zorg ervoor dat U de inhoud ervan begrijpt. Neem contact op met een advocaat als U twijfelt over Uw rechten of plichten met betrekking tot het accepteren van deze voorwaarden. Het is belangrijk dat U goed op de hoogte bent van de geldende wetgeving voordat U zich registreert. Bepaalde gokspellen kunnen bij wet verboden zijn onder bepaalde rechtsgebieden en onder bepaalde voorwaarden, of zelfs wettelijk verboden zijn onder bepaalde jurisdicties. betFIRST aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor jurisdictiekwesties.

1. Introductie

1.1 betFIRST, is eigendom van Sagevas NV, met maatschappelijke zetel te Rue des Francs 79, 1040 Brussel onder de Kruispuntbank voor Ondernemingen nummer 0832 457 166 (hierna "betFIRST", "Wij", "Onze" en / of "Ons").

1.2 De Algemene Gebruikersvoorwaarden (hierna ‘AV’ genoemd) regelen het gebruik van de betFIRST Website (hierna genoemd 'de Website') door de Gebruiker (hierna aangeduid als 'Gebruiker' of ’U/Uw’).

1.3 betFIRST is toegelaten en gereguleerd door de Belgische Kansspelcommissie, Cantersteen, 47 1000, Brussels. betFIRST opereert onder een licentie F1 onder licentie nummer FA116764, om online gokdiensten aan te bieden.

1.4 Op basis van de Belgische wetgeving en de regels uitgevaardigd door de Belgische Kansspelcommissie is de toegang tot, het creëren van een Account en het gebruik van de Website van BetFIRST strikt verboden voor personen die jonger zijn dan 18 jaar.

1.5 Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden op de registratiepagina erkent U dat U ze heeft gelezen en begrepen:

#

(samen "de Algemene Gebruiksvoorwaarden")

 • De huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze Website; alsook
 • De regels betreffende het afsluiten van online weddenschappen op sportwedstrijden;
 • De 'Bijzondere Voorwaarden' die van toepassing zijn op verschillende promotionele aanbiedingen en bonussen.
 • Onze Privacyverklaring
 • Onze Cookieverklaring
 • Onze GDPR-conformiteitsverklaring

1.6 Wanneer U het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden en U zich hier niet aan wenst te binden, dan moet U deze Website onmiddellijk verlaten en mag U niet langer gebruikmaken van de diensten van betFIRST.

2. Definities

De volgende woorden en termen onder dit contract hebben de hieronder genoemde definities, tenzij anders is vermeld:

SAGEVAS of betFIRST : operator van online spellen en aanbieder van legale online weddenschappen via de Website betFIRST.be en zijn afgeleiden.

Algemene Gebruiksvoorwaarden of AV: Algemene Voorwaarden voor het Gebruik van de Website.

Gebruikers Account: persoonlijke Account geopend door een Gebruiker persoonlijk, altijd een natuurlijke persoon en niet een bedrijf, en beheerd door een operator zodat de Gebruiker online weddenschappen kan afsluiten.

Gebruikersnaam en Wachtwoord: ID’s gekozen door de Gebruiker bij het openen van een Account op betFIRST.

 

U, de Gebruiker: de Gebruiker van de betFIRST Diensten via de Website

Ons of Wij: betFIRST.

Website: de betFIRST-Website onder de url betfirst.be en afgeleide of gerelateerde websites

Diensten: de gok- en speldiensten die door betFIRST aan de Gebruiker worden aangeboden via het Account op de Website onder deze AV.

3. Interpretatie

Tenzij anders vermeld:

3.1. Verwijzingen naar de huidige GCU omvatten alle verwijzingen naar toekomstige uiteindelijke wijzigingen van de AV;

3.2 De huidige Algemene Voorwaarden krijgen altijd de voorkeur in het geval van een discrepantie tussen de AV en ieder ander document. Als bonussen, prijzen of aanbiedingen gebonden zijn aan speciale voorwaarden, krijgen deze Voorwaarden voorrang boven de AV, tenzij anders vermeld.

3.3 Als een van de huidige AV-regels ongeldig wordt verklaard , onwettig, nietig of niet toepasbaar volgens de Belgische wetgeving , heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen en van het gedeelte van de betreffende bepaling dat niet als ongeldig, onwettig, ongeldig of niet van toepassing wordt beschouwd.

In het geval dat een dergelijke ongeldige, onwettige, nietige of niet-toepasselijke bepaling de aard van de AV zou beïnvloeden , dan moet deze worden beschouwd als te vervangen door een geldige vervangingsregel die zo goed mogelijk de vervangen bepaling weerspiegelt.

3.4 Het niet opvolgen of handhaven van de regels en rechten zoals geformuleerd in de AV impliceert niet dat wij afstand of afzien van de betreffende regels en rechten tenzij deze schriftelijk, uitdrukkelijk en ondertekend door Ons, partij die ervan afstand doet.

Geen enkele afstand -door Ons- zal worden beschouwd als enige afbreuk aan enige bepaling of clausule van de AV of een verklaring van afstand van enige andere soortgelijke of niet-gespecificeerde schending van enige bepaling of clausule daarvan.

 

3.5 De huidige AV vormen een weergave van de overeenkomst tussen U en Ons betreffende het gebruik van de Website en vervangen, indien van toepassing, alle voorgaande overeenkomsten.

3.6 Wij zijn jegens U niet verantwoordelijk voor het niet-uitvoeren van de AV als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

3.7 De Gebruiker accepteert dat We de AV op elke manier en op elk moment naar eigen goeddunken kunnen wijzigen, updaten of wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra de Website wordt bijgewerkt en U een melding ontvangt . Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat hij de AV volledig begrijpt en dat Hij begrijpt dat zijn voortgezette gebruik van de Website zal worden beschouwd als een geldige acceptatie van de wijzigingen aan de AV.

4. Persoonlijke Informatie

4.1 Wij hebben het recht om de Gebruiker om persoonlijke informatie te vragen teneinde een Account te kunnen openen. Het betreft onder meer. maar niet uitsluitend: Uw voornaam, naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres, telefoonnummer, taal, munteenheid en het documentnummer van paspoort of identiteitsbewijs. De gebruiker moet ook een Gebruikersnaam maken en een wachtwoord kiezen. betFIRST behoudt zich het recht voor om bewijs van deze informatie te vragen, om veiligheidsredenen.

4.2 De door de Gebruiker verstrekte informatie moet kloppen op het tijdstip van registratie. De Gebruiker kan te allen tijde zijn persoonlijke gegevens raadplegen in de "Mijn Account" sectie van de Website en kan deze persoonlijke gegevens, inclusief zijn adres, te allen tijde bijwerken door contact op te nemen met onze Klantenservice via support.nl@betfirst.be. Wanneer de Gebruiker nalaat om zijn persoonlijke gegevens regelmatig te updaten, kan dit leiden tot weigering van transacties door de betreffende bank of verstrekker van betalingsdiensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het mislukken van transacties als gevolg van fouten in de persoonlijke gegevens van de Gebruiker. Het is tevens de persoonlijke verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn kaart te beschermen tegen verlies of diefstal. In het geval van verlies of diefstal van de kaart moet er direct contact worden opgenomen met onze Klantenservice. Houdt U er rekening mee dat er na registratie geen wijzigingen kunnen worden aangebracht van dergelijke identificatiegegevens zoals in de naam, naam of geboortedatum - tenzij hiervoor duidelijk bewijs wordt geleverd ter ondersteuning en mits de veranderingen in overeenstemming zijn met de wetgeving in het land waar de Gebruiker woonachtig is.

4.3 Gebruikersnamen mogen niet obsceen, bedreigend, racistisch, beledigend, lasterlijk of in strijd zijn met enig intellectueel eigendom of rechten van een ander. Als wij van mening zijn dat een Gebruikersnaam in strijd is met deze bepaling of ongepast is, dan hebben wij het recht om deze op ieder moment te weigeren zonder de Gebruiker hierover te informeren.

4.4 De Gebruikersnaam en het wachtwoord mogen nooit worden verstrekt aan een derde partij. De Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst door een andere partij. Als deze partij zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden, dan is de Gebruiker daarvoor verantwoordelijk.

4.5 Als de Gebruiker zijn wachtwoord kwijt of vergeten is of als hij het vermoeden heeft dat een derde partij zich toegang heeft verschaft tot zijn Account, moet hij direct contact opnemen met betFIRST.

4.6 Alvorens een Account opnieuw te activeren, heeft betFIRST het recht om de Gebruiker te vragen om een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) van de Gebruiker.

4.7 betFIRST kan op ieder moment het wachtwoord of de Gebruikersnaam van de Account veranderen. De Gebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld met behulp van de contactgegevens die hij heeft verstrekt bij het registreren.

4.8 betFIRST garandeert de beveiliging van Uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang. De Gebruiker is echter zelf verantwoordelijk voor de toegang van derden tot zijn/haar vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens.

4.9 De informatie verstrekt door de Gebruiker is strikt vertrouwelijk en wordt door betFIRST of één of meerdere bedrijven van de groep gebruikt om de Spelersaccount te openen en te beheren, profielen te groeperen en de Gebruiker toegang te verschaffen tot de diensten die beschikbaar zijn op deze Website.

4.10 De informatie verstrekt door de Gebruiker is strikt vertrouwelijk. betFIRST mag echter wel de nodige informatie verstrekken aan de Belgische Kansspelcommissie of aan gerechtelijke of fiscale autoriteiten in het geval van een gerechtelijk, fiscaal of strafrechtelijk onderzoek.

4.11 Persoonlijke informatie wordt door betFIRST gebruikt voor het aanmaken en beheren van Accounts. betFIRST gebruikt deze informatie tevens voor commerciële doeleinden tenzij de Gebruiker hiertegen bezwaar aantekent tijdens het registratieproces. Indien U hiermee akkoord gaat, kan betFIRST U middels direct marketing e-mails en Sms-berichten op de hoogte stellen van nieuwe producten en/of aanbiedingen die interessant voor U zouden kunnen zijn. Deze worden aangeboden door Ons zelf en/of andere onderdelen binnen het bedrijf. U ontvangt deze informatie meteen na registratie. Indien U geen commerciële berichten meer van Ons wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via support.nl@betfirst.be.

4.12 Meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in onze GDPR conformiteitsverklaring, Onze Privacyverklaring dewelke geheel deel uitmaken van deze AV.

5. Het Openen van een Account

5.1 Voordat U weddenschappen kunt afsluiten op betFIRST moet U om veiligheidsredenen eerst een Account openen op onze Website. U kunt een Account aanmaken via de registratie pagina.

5.2 Het openen van een Account op betFIRST is alleen toegestaan voor spelers van tenminste 18 jaar of ouder. U erkent dat het gebruik van de Website verboden is voor personen jonger dan 18 jaar en U zult een minderjarige niet helpen bij het openen van een Account.

5.3 betFIRST behoudt zich het recht voor om bewijzen van identiteit en leeftijd te vragen van alle gebruikers, dit om ervoor te zorgen dat het verbod van minderjarigen op de website efficënt werkt.

5.4 Eenmaal geregistreerd ben U te allen tijde gebonden aan de AV.

5.5 U kunt geen Account openen namens iemand anders of ten behoeve van een derde partij.

5.6 Alle informatie die U aan ons verstrekt tijdens het openen van een Account of tijdens het gebruik van de Website moet op dat moment volledig, precies en correct zijn op het moment van registratie. U heeft de verplichting om betFIRST onmiddellijk te informeren in het geval van wijzigingen in persoonlijke gegevens die bij de registratie worden verstrekt of als Uw persoonlijke gegevens moeten worden gewijzigd.

5.7 Door akkoord te gaan met de AV erkent U dat het geld van de Gebruiker niet afkomstig is van een illegale bron en bevestigt U dat U de Dienst nooit zult gebruiken als een manier om geld over te maken. U houdt zich aan de wet en zal de Dienst niet gebruiken voor frauduleuze activiteiten (waaronder het witwassen van geld). Als betFIRST twijfel heeft over de legaliteit of de herkomst van het geld dat de Gebruiker gebruikt voor het online gokken, dan heeft betFIRST het recht om de Account(s) van de betreffende Gebruiker op te heffen of te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

5.8 Het is U niet toegestaan om een Account te openen of gebruik te maken van onze Diensten als U of een lid van Uw gezin gedurende de afgelopen twee jaar als Werknemer in dienst was bij Ons of bij een verbonden onderneming van Sagevas. Onder 'Werknemer' verstaan wij medewerkers, ontwikkelaars, leveranciers, ontwikkelaars en iedereen die is gelieerd aan betFIRST, onze bedrijfsonderdelen, partners, of bedrijven die daarmee verbonden zijn.

5.9 betFIRST staat slechts één account per persoon / huishouden toe. Daarom wordt elke Account die wordt geopend onder dezelfde postcode / persoonlijke gegevens / IP-adres of gegevens die op een of andere manier verbonden zijn met een bestaande Account , onmiddellijk gesloten en alle weddenschappen daaraan verbonden worden naar goeddunken van betFIRST ongeldig verklaard . betFIRST behoudt zich het recht voor winsten of bonussen die op deze manier zijn verkregen terug te vorderen en eventuele geldopnameaanvragen te weigeren.

5.10 U erkent dat er geen rente gegenereerd kan worden over het saldo van Uw Account. betFIRST kan niet worden gezien als een financiële instelling.

5.11 U erkent dat betFIRST het gebruik niet toestaat door de Gebruiker of een derde partij van geautomatiseerde, elektronische of andersoortige applicaties tijdens het automatische beslissingsproces voor welk spel op de Website dan ook. Als betFIRST vermoedt dat er een dergelijke applicatie wordt gebruikt op de Website, dan heeft betFIRST het recht om alle weddenschappen die worden gemaakt met behulp van een dergelijke applicatie te annuleren. betFIRST kan in dat geval de betreffende Account voor de duur van het onderzoek blokkeren en uiteindelijk eventueel sluiten. betFIRST beschouwt het gebruik van een dergelijke applicatie als een poging tot fraude en heeft in dit geval het recht winsten niet uit te keren en alle actieve weddenschappen van deze Account te annuleren.

5.12 Het is u niet toegestaan om een Account te openen of transacties op onze Website uit te voeren indien U woonachtig bent in landen waar het gebruik van onze Diensten juridisch niet is toegestaan (“Verboden landen”). Het is Uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of online gokken is toegestaan binnen Uw rechtsgebied. Wij behouden ons het recht voor om Uw Account meteen te sluiten indien U vanuit een land speelt waarvan wij weten dat spelen onder die jurisdictie illegaal is.

5.13 Wij kunnen niet instaan noch verantwoordelijkheid nemen voor de legaliteit van online gokken in Uw land. Ook nemen wij geen verantwoordelijk voor sancties die aan U zijn opgelegd door de rechterlijke macht in Uw land als gevolg van het (illegaal)gebruik van deze Website.

5.14 Conform de Belgische wetgeving is spelen op onze Website , strikt verboden voor magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en leden van de politie in de uitoefening van hun functie. In overeenstemming met de procedure die is beschreven in deze sectie 5 van de huidige AV - "Aanmaken van een account ", moet de Gebruiker op erewoord verklaren geen beroep uit te oefenen dat in strijd zou zijn met de bepalingen van dit artikel.

6. Valuta

De volgende valuta worden geaccepteerd op onze Website: Euro (EUR/€).

Alleen van toepassing als op enig moment andere valuta op de Website zouden zijn toegestaan:

Na registratie kan de door U gekozen munteenheid niet meer veranderd worden. Wij hebben het recht om de plaatsing of afhandeling van weddenschappen en/of winsten in bepaalde valuta op te schorten en winst uit te betalen in de munteenheid die correspondeert met Uw Account.

7. Het Gebruik van uw Account

7.1 Het gebruik van Uw Account is strikt persoonlijk. Niemand behalve U mag spelen of wedden met Uw Account of deze gebruiken voor het innen van winsten, bonussen en prijzen. Er moet bovenal worden voorkomen dat minderjarigen en kwetsbare personen toegang hebben tot de Account.

7.2 Onder geen enkele omstandigheid is het U toegestaan om de gegevens van Uw Account te verstrekken aan een derde partij. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel gebruik en misbruik van Uw gegevens.

7.3 Weddenschappen zijn alleen geldig wanneer ze zijn geaccepteerd op Onze servers. Totdat een weddenschap wordt geaccepteerd door een server, wordt alle informatie betreffende een weddenschap of spel beschouwd als een uitnodiging om te spelen en/of wedden.

7.4 Om een weddenschap af te kunnen sluiten moet het saldo op Uw Account hiervoor toereikend zijn.

7.5 Alleen weddenschappen die worden geplaatst vanaf Uw Account worden geaccepteerd en alle winsten die zijn gegenereerd met onze diensten worden toegevoegd aan Uw Account. Je kan enkel stortingen maken of uitbetalingen laten plaatsvinden via de "Kassa" pagina, in overeenstemming met de AV.

7.6 Zodra Uw weddenschap is gevalideerd, kunt U deze niet meer annuleren, wijzigen of intrekken.

7.7 Wij hebben het recht om weddenschappen naar eigen inzicht en zonder opgave van reden te weigeren of beperken. Als een weddenschap door Ons als ongeldig wordt beschouwd, ontvangt U het geld terug op Uw Account.

7.8 De totale maximale winst (na aftrek van de inzet) die een Gebruiker kan behalen per wedbriefje is €500.000. betFIRST kan op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken de limieten op de weddenschappen verlagen, afhankelijk van de aard van de inzet, de sport en de competitie op het moment van de validatie van de weddenschap.

7.9 Het is de Gebruiker niet toegestaan om verschillende keren dezelfde weddenschap of dezelfde combinatie te plaatsen. Elke fractionering is dus strikt verboden. Met eenzelfde combinatie wordt verstaan de combinaties waarin de Gebruiker op een repetitieve manier identieke elementen inzet waaruit een belangrijke weddenschap is samengesteld, en die eventueel een weigering van betFIRST krijgt, en die een belangrijke weddenschap zo combineert met andere elementen dat zijn manier van handelen erdoor wordt gemaskeerd. In het geval We vermoeden dat sommige weddenschappen op dergelijke manier worden geplaatst, zal de totale opbrengst van deze winst worden beperkt tot eenmaal het maximale bedrag van de winst onder toepassing van de regels vervat in artikel 7.8.

7.10 Wij voeren naar eigen inzicht willekeurige veiligheidstesten uit. U gaat ermee akkoord dat Wij U in het kader van een veiligheidstest kunnen vragen om aanvullende informatie. Wij hebben het recht om Uw Account te blokkeren of sluiten of betaling tegen te houden totdat Wij de gevraagde informatie hebben ontvangen.

7.11 Stortingen op uw Account moeten in verhouding staan tot het gokvolume. Daarom behoudt betFIRST zich het recht voor, naar goeddunken van betFIRST, bij een vermoeden van misbruik (bijvoorbeeld wanneer een gestort bedrag niet voor een passend niveau van weddenschappen is gebruikt en de Gebruiker vervolgens een geldopnameverzoek indient met betrekking tot dat gedeponeerde bedrag), de respectieve aanbetaling (en) geheel of gedeeltelijk te annuleren, het aanbetalingsbedrag terug te betalen, alle kosten die daarmee gepaard zijn gegaan in te trekken en de betFIRST Account voor onbepaalde tijd te sluiten. betFIRST behoudt zich verder het recht voor om in dergelijke gevallen een bevredigend bewijs van storting en aanvullende exemplaren van persoonlijke identificatie te vragen en te verkrijgen voorafgaand aan het verwerken van een geldopnameverzoek, waarbij de verwerking van een dergelijk verzoek volledig naar goeddunken van betFIRST is.

7.12 Wij hebben het recht om het gebruik van alle of bepaalde Diensten tijdelijk of definitief te wijzigen, op te schorten of te annuleren. Dit zonder verdere uitleg of vergoeding, in overeenstemming met deze GCU of wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

7.13 Alle klachten met betrekking tot het gebruik van de Diensten op de Website, de geschiedenis van Uw Account of haar fondsen moeten ons bereiken binnen de 14 dagen na de datum van online publicatie. Het voortgezet gebruik van de Site vanaf de periode na die 14 dagen zal betekenen dat U akkoord gaat met het gebruik van de Diensten op de Site, de geschiedenis van Uw Account of haar fondsen.

8. Financiële Transacties

8.1 U bent geheel zelf verantwoordelijk voor alle betalingen ten gunste van betFIRST. In het geval van geschil kunt U betalingen niet terugdraaien of weigeren. U moet betFIRST ook compenseren voor alle bijkomende kosten als gevolg van Uw betalingen. betFIRST kan naar eigen inzicht besluiten om sommige Gebruikers niet meer te betalen of ze toegang tot de Diensten te weigeren.

8.2 betFIRST heeft het recht om de kredietwaardigheid van Gebruikers te controleren op basis van de gegevens die aan Ons zijn verstrekt tijdens de registratie of op basis van informatie verstrekt door een derde partij. De gebruiker is verplicht om medewerking te verlenen bij een dergelijke solvabiliteitscontrole.

8.3 Bij het openen of opladen van een Account op betFIRST, moet de Gebruiker een minimale storting doen van €10. U kunt op ieder moment een storting doen met behulp van Uw bankkaart, een elektronische portemonnee, een oplaadkaart of bankoverschrijving. De beschikbare betaalmethoden zijn afhankelijk van de betaalmethoden die beschikbaar zijn op de site, Uw valuta en Uw jurisdictie. betFIRST kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-beschikbaarheid, zelfs tijdelijk, van bepaalde betaalmethoden.

8.4 Alvorens een uitbetaling goed te keuren, voornamelijk Uw eerste uitbetaling, behoudt betFIRST zich het recht voor om aanvullende informatie omtrent de leeftijd, identiteit en het adres van de Gebruiker op te vragen, om hiermee de identiteit van de Gebruiker vast te stellen. Deze informatie is nodig om veiligheidsredenen en stelt ons in staat om de persoonlijke gegevens die Wij bij registratie hebben ontvangen te controleren. Als deze informatie niet blijkt te kloppen, behoudt betFIRST zich het recht voor om geplaatste weddenschappen of uitbetalingen die verwerkt worden te annuleren, om het tegoed te confisqueren en het Account te sluiten. In het geval van documentatie die fraude aangeeft, zal een klacht met betrekking tot de Gebruiker samen met al zijn persoonlijke informatie en gokgeschiedenis worden doorgestuurd naar de relevante autoriteiten, zoals maar niet beperkt tot de Belgische Kansspelcommissie.

8.5 De Klantenservice van betFIRST accepteert een uitbetalingsverzoek alleen wanneer de identiteit van de Gebruiker en de Account is vastgesteld en wanneer vast is komen te staan dat de Gebruiker geen uitstaande betalingen schuldig is aan betFIRST. Alle uitbetalingsverzoeken moeten daarom vergezeld zijn van de authenticatie van de Gebruiker zelf en betalingen worden alleen gedaan op nominatieve rekeningen.

8.6 Een uitbetalingsverzoek kan niet worden verwerkt voordat de Account volledig is gevalideerd door Sagevas. Sagevas heeft het recht om informatie of documenten op te vragen om controle te kunnen uitoefenen op stortingen en uitbetalingen. Ieder door de Gebruiker gedaan uitbetalingsverzoek dat binnen een jaar na indiening van het oorspronkelijke verzoek niet is gevalideerd wordt automatisch geannuleerd. Het geld wordt dan teruggeboekt naar Sagevas zonder enig mogelijk verhaal van de Gebruiker.

8.7 Uitbetalingen kunnen op ieder moment worden aangevraagd. Echter, voor het uitkeren van bonussen gelden specifieke regels. Zo moet er bijvoorbeeld aan een Playthrough (minimum aantal inzetten dat moeten geplaatst voordat de bonus kan worden uitbetaald) worden voldaan voordat de bonus kan worden vrijgegeven. De voorwaarden betreffende bonussen kunnen op de Website worden gevonden onder de Voorwaarden voor Promotionele Aanbiedingen en Bonussen.

8.8 Geld dat aan het saldo van uw Account wordt toegevoegd in het kader van een promotionele aanbieding kan alleen worden gebruikt voor het afsluiten van weddenschappen op onze Website. U kunt dit geld niet laten uitbetalen, tenzij anders vermeld in de promotionele voorwaarden.

8.9 Wij hebben het recht om uitbetalingen, geheel of gedeeltelijk, te verrichten via de betaalmethode waarmee U geld heeft gestort op Uw rekening.

8.10 Spelers kunnen minimaal €10 of hoger van het saldo van hun Account bij betFIRST laten uitbetalen. Als uw Account €10 of minder bevat en U deze Account graag wilt laten sluiten, kunt U contact opnemen met support.nl@betfirst.be. Wij nemen de transfert vervolgens in behandeling.

8.11 Om mogelijke witwaspraktijken te vermijden, moeten Gebruikers die een storting maken op onze Website tenminste 20% van hun storting hebben ingezet in de laatste 12 maanden voor ze een uitbetaling kunnen aanvragen.

9. Sluiting van de Gebruikersaccount

9.1 Indien U zich niet houdt aan de AV of aan de andere voorwaarden op de Website hebben Wij het recht om op ieder moment, zonder waarschuwing vooraf en los van eventuele aanvullende maatregelen, Uw Account te blokkeren of te verwijderen en U de toegang tot onze Diensten (het plaatsen van weddenschappen, spellen of transacties) en promoties te ontzeggen totdat de zaak is opgelost. Zo zijn de regels van sociale media, indien die gebruikt worden door Ons in het kader van een promotie of bijzondere actie (gratis spel, speciale wedstrijd, …) van toepassing op die promotie of bijzondere actie. Valse profielen, profielen onder pseudoniemen of profielen die enkel worden gebruikt voor het deelnemen aan promoties, wedstrijden of bijzondere acties via sociale media kunnen door ons op ieder moment worden uitgesloten van deelname en iedere prijs te worden ontzegd. Hetzelfde geldt voor profielen die als ondersteuning van een deelnemer aan een promotie of speciale actie eventueel worden gebruikt. Wij behouden onszelf het recht voor om na de sluiting van iedere promotie of speciale actie de geldige deelname van iedere deelnemer in detail te controleren en eventueel een deelnemer of winnaar uit te sluiten indien er onregelmatigheden worden vastgesteld. De deelnemer kan geen enkel recht ontlenen aan een eventueel bericht verstuurd vanuit een automatisch systeem dat hem tot winnaar uitroept of hem enig voordeel toekent.

Als wij vermoeden dat U de Website heeft misbruikt voor het witwassen van geld, dan wordt het positieve saldo van Uw Account geblokkeerd en gebruikt om de door U veroorzaakte kosten te dekken.

9.2 De Gebruiker en betFIRST kunnen op ieder moment en elk op zichzelf besluiten om deze overeenkomst te beëindigen.

9.3 betFIRST kan besluiten om een Account te sluiten in het geval van fraude, schending of vermoeden van fraude of schending van de AV door de Gebruiker. Onder deze voorwaarde heeft betFIRST het recht om het positieve saldo van het Account niet uit te keren en het te confisqueren.

9.4 Wanneer Uw Account een positief saldo heeft, is het Uw eigen verantwoordelijkheid als U het geld wilt incasseren en Uw Account wilt sluiten. Vervolgens zullen Wij het geld per overboeking naar Uw bankrekening overmaken. Alle actieve weddenschappen worden geannuleerd.

9.5 Na sluiting van het Account door een Gebruiker, tenzij anders wordt vermeld en onder voorwaarde dat er is voldaan aan alle rechten en plichten zoals vermeld in de AV, heeft betFIRST geen enkele verplichting meer jegens de Gebruiker.

9.6 Houd er rekening mee dat uw Account niet wordt gesloten tenzij hiertoe opdracht is gegeven door U of door Ons in bovengenoemde gevallen.

9.7 U kunt deze Overeenkomst op ieder moment laten ontbinden door te schrijven naar betFIRST via support.nl@betfirst.be, op voorwaarde dat U geen betalingen ten gunste van betFIRST uit heeft staan. De ontbinding van het contract is van kracht zodra U hiervan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van betFIRST. Zodra het contract is ontbonden is het U niet langer toegestaan om gebruik te maken van de Diensten op de Website.

9.8 betFIRST raadt de houder van een betaalkaart aan om ontvangstbewijzen van alle betFIRST-transacties, toepasselijke regels, reglementering en betalingsmethoden af te drukken.

10. Vrijwaring en schadevergoeding

De Gebruiker zal alle leden van de Sagevas-groep en haar partners schadeloosstellen, vergoeden en vrijwaren voor alle kosten, schade en verliezen ( inclusief advocatenkosten en juridische kosten ) in geval van gerechtelijke stappen, klachten of verzoeken gedaan door een derde partij en veroorzaakt door of als gevolg van handelen in strijd met de AV of documenten waarnaar wordt verwezen in de AV, of het niet opvolgen en regels en wetten betreffende het gebruik van het Account (wachtwoord en Gebruikersnaam) door een derde partij of via een andere persoon, zonder of met de toestemming van de Gebruiker.

11. Verantwoord Spelen

11.1 Het afsluiten van weddenschappen moet een onderhoudende activiteit zijn en mag niet verworden tot een verslaving of een manier om financiële problemen op te lossen.

11.2 Na afronding van het registratieproces en het openen van een Account kan de Gebruiker op ieder moment besluiten zich te laten uitsluiten en om het Account tijdelijk of permanent te laten blokkeren. Zodra het verzoek is uitgevoerd en het Account is geblokkeerd en/of gesloten kunnen er vanaf dat Account geen weddenschappen meer worden afgesloten en ontvangt de Gebruiker geen promotionele aanbiedingen meer van ons. Als de Gebruiker vraagt om een permanente sluiting van zijn Account, dan zullen wij de Gebruiker vragen om het positieve saldo te laten uitbetalen. Wanneer de Gebruiker zijn winst niet laat uitbetalen, zullen wij nog steeds tegemoet komen aan het verzoek om het betreffend Account te sluiten. De Gebruiker moet dan contact opnemen met onze Klantenservice om het resterende bedrag te laten uitbetalen.

11.3 Wanneer een Account op verzoek van de Gebruiker permanent is geblokkeerd kan deze niet meer worden geopend. Wij zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat een Gebruiker die een permanente blokkering van zijn Account heeft aangevraagd geen gebruik meer kan maken van onze Website. Echter, in het geval de Gebruiker besluit om een nieuwe Account te openen op basis van valse informatie of enige andere methode, is hij zelf verantwoordelijk voor verliezen geleden tijdens het gebruik van de Diensten van betFIRST evenals de gevolgen hiervan Als wij ontdekken dat een Gebruiker valse informatie heeft opgegeven of gebruik heeft gemaakt van andere ongeoorloofde methodes om een Account te openen op onze Website, hebben wij het recht om de betreffende Account onmiddellijk te sluiten. Lees onze pagina Verantwoord Spelen voor meer informatie.

11.4 betFIRST heeft het recht om het Account te sluiten van iedere Gebruiker van wie het vermoeden bestaat dat hij of zij verslaafd is.

11.5 Als een Gebruiker betFIRST op de hoogte stelt van zijn verslaving, zal betFIRST er alles aan doen om de Gebruiker te adviseren en door te verwijzen naar hulpinstanties.

12. Verslaving

Jammer genoeg is voor sommige mensen het online gokken een verslaving die kan leiden tot psychische, sociale en financiële problemen. Wij proberen dit risico zoveel mogelijk te vermijden en ervoor te zorgen dat onze spellen leuk zijn en blijven.

Daarom hebben wij een aantal maatregelen genomen om het risico van verslaving en overmatig gokken te beperken:

 • De Website bevat duidelijke informatie over verantwoord gokken
 • Het bieden van ondersteunende diensten
 • Verantwoord advertentiebeleid
 • Spelen op krediet is verboden
 • Informatie voor spelers over verantwoord gokken
 • Verschaffen van mechanismen voor vrijwillige blokkering

De Website van Sagevas heeft een speciale sectie met informatie over verantwoord gokken. Deze sectie is duidelijk aangegeven op de home page van de Website en geeft informatie aan Gebruikers over de risico's die gepaard gaan met overmatig en dwangmatig gokken. Gebruikers vinden er een waarschuwingsbericht over verantwoord gokken en informatie over gokverslaving. Deze sectie gevat de gegevens van hulpinstanties voor verslaafde Gebruikers en is toegankelijk vanaf iedere pagina op de Website.

Deze sectie informeert spelers over de mogelijkheden om zelf limieten te stellen en eventueel het Account te laten blokkeren. Er bestaat ook een lijst met geblokkeerde Gebruikers. Deze lijst wordt beheerd door de Belgische Kansspelcommissie.

 

Het vrijwillig blokkeren van een account


Sagevas maakt het voor Gebruikers mogelijk zich vrijwillig de toegang tot de Website van Sagevas te laten ontzeggen. De Gebruiker bepaalt zelf de lengte van de tijdelijke uitsluiting. Deze moet minstens 7 dagen duren.

Het verzoek tot zelf-uitsluiting wordt meteen in behandeling genomen. Dit betekent dat het Account onmiddellijk zal worden geblokkeerd voor de aangegeven periode, of voor onbepaalde tijd indien de Gebruiker geen periode heeft aangegeven.

Gedurende de uitsluitingsperiode bepaald door de Gebruiker, zal Sagevas de Gebruiker op geen enkele manier aanmoedigen om van gedachten te veranderen. Ook zal Sagevas gedurende deze periode geen geïndividualiseerde advertenties sturen naar de Gebruiker.

Definitieve blokkering betekent dat de Account geheel gesloten wordt. Gedurende drie jaar na opheffing van het Account kan de Gebruiker geen nieuw Account openen.

 

Hulp biedende instanties


Op de website van Sagevas worden de volgende instanties aanbevolen; bijvoorbeeld

Association de prévention des abus et de protection des joueurs
Rue d’Arlois 16 – 1000 BRUXELLES
Tel : 02/514.02.08

Le Pélican a.s.b.l
Boulevard E.Bockstael 230 – 1020 BRUXELLES
Tel : 02/502.08.61

Website: www.gokhulp.be

Centre de Guidance de Louvain-la-Neuve
Mental Health Service
Grand Place 43 – 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Tel : 010/47.44.08

Maison du Social
Boulevard d’Avroy 28/30 – 4000 LIEGE
Tel : 04/237.27.40

CHU Brugmann
Place Van Gehuchten 4 – 1020 BRUXELLES
Tel : 02/477.27.7702/477.27.77
Mail : serge.minet [@] chu-brugmann [.] be
Website: https://www.chu-brugmann.be/

U kunt ook contact opnemen met :

SOS JEUX: 0800/35.377
Teleonthaal: 106

Websites over gokverslaving:

https://cliniquedujeu.be/

https://playsafe.be/

https://www.stopoptijd.be/

 

Verantwoord adverteren


Sagevas respecteert ethische codes betreffende adverteren en verslaving conform de regels van de Belgische Kansspelcommissie.

 

Spelen op krediet


In overeenstemming met de wetgeving en de ethiek rondom verantwoord gokken, promoot Sagevas gokken op krediet niet. Er mag nooit een verband ontstaan tussen het hebben van schulden en gokken. Sagevas staat dus niet toe dat er op krediet gegokt wordt noch dat er toegang wort vergemakkelijkt voor Gebruikers die op de Website willen spelen op krediet.

In dit kader is het verboden door Sagevas om saldo over te boeken van Account van één Gebruiker naar een Account van een andere Gebruiker. Dit is een vorm van kredietverstrekking die uiteindelijk kan leiden tot het opbouwen van schulden.

13. Grenzen aan Verantwoordelijkheid

13.1 betFIRST is nooit verantwoordelijk voor directe of indirecte schade of verliezen geleden door U of een derde partij als gevolg van het gebruik van de Website, zijn inhoud of een externe link die wordt aanbevolen door betFIRST.

13.2 betFIRST is nooit aansprakelijk voor verliezen, inclusief maar niet uitsluitend het verlies van winsten als gevolg van een disfunctioneren van de Website na vertraging, onderbreking, overzetting, verlies van data, fouten in de communicatielijnen, misbruik van de Website of zijn inhoud, fouten, nalatigheden of andere factoren buiten onze wil en controle. In het geval van een fout op de Website heeft U de plicht om betFIRST onmiddellijk te waarschuwen. Als er winsten op Uw Account zijn bijgeschreven als gevolg van een fout op de Website, dan heeft betFIRST de recht om deze winst terug te vorderen en bent U verplicht om deze winst terug te betalen. betFIRST heeft het recht om het foutief bijgeschreven bedrag direct af te schrijven van uw Account.

13.3 betFIRST is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor overmacht (force majeure).

13.4 betFIRST GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN OMSCHREVEN IN DEZE OVEREENKOMST. ALLE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "ZOALS HET IS". betFIRST GEEFT GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT ENIGE KWESTIE, NOCH GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. EEN EN ANDER WORDT UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN INGEVOLGE DEZE OVEREENKOMST

13.5 betFIRST is nooit aansprakelijk voor enige incidentele schade, gevolgschade, indirecte, immateriële of speciale schade, van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van winst, besparingen, inkomsten of andere commerciële verliezen of de aanspraken van derden alsook van Gebruikers, al dan niet op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van een dergelijk verlies, ongeacht de oorzaak ervan, en van enige aansprakelijkheidstheorie die voortvloeit uit deze AV, betFIRST ‘s levering van diensten of de relatie tussen betFIRST en de Gebruiker . Deze uitsluiting van schadevergoeding blijft van kracht na het beëindigen van de overeenkomst tussen betFIRST en de Gebruiker.

13.6 In geen geval zal de totale maximale cumulatieve aansprakelijkheid van betFIRST , of zijn werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, vertegenwoordigers of externe leveranciers, voor alle schade, verliezen en oorzaken geleden door de Gebruiker onder deze AV, contractueel, buitencontractueel inclusief ingevolge nalatigheid, of anderszins, gezamenlijk of afzonderlijk, meer bedragen dan 500 EUR voor alle evenementen. Dit is van toepassing voor de duur van de overeenkomst tussen betFIRST en de Gebruiker . Deze beperking van aansprakelijkheid blijft bestaan na de beëindiging van de overeenkomst tussen betFIRST en de Gebruiker.

14. Promoties

Door het accepteren van een prijs of winst voor een of meerdere spellen gaat U akkoord met het gebruik van Uw naam en initialen voor reclame en promotionele doeleinden, zonder enige compensatie. Wij kunnen in dezelfde kader ook contact met U opnemen om toestemming te vragen voor het gebruik van andere gegevens die op U betrekking hebben.

15. Technische Fouten

15.1 Wanneer er sprake is van een softwarefout of een technische fout door de systemen van betFIRST die kan worden aangetoond, worden de betreffende weddenschappen geannuleerd. U ontvangt dan het totale bedrag dat u heeft ingezet op het getroffen spel terug. betFIRST onthoudt zich van iedere nieuwe verantwoordelijkheid betreffende een fout op de Website of in de software.

15.2 Wanneer de Gebruiker een fout ontdekt in onze software, heeft hij de plicht om onze klantenservice (bereikbaar via support.nl@betfirst.be) hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

15.3 betFIRST kan alle mogelijke maatregelen nemen in het geval van misbruik of technische fouten. Dit betreft inclusief maar niet uitsluitend de blokkering van het betreffende Account, het bevriezen van saldo en het weigeren/terugdraaien van winst als gevolg van deze technische fout. Als er niet genoeg saldo op het Account staat, heeft betFIRST het recht om het betreffende bedrag af te boeken van alle toekomstige winst totdat de terugbetaling is voltooid.

15.4 Hoewel wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie omtrent een evenement correct is, willen wij U adviseren om deze informatie alleen als een handleiding te gebruiken. Betfirst is niet aansprakelijk voor eventuele incorrecte informatie bij een evenement (score, tijd van wedstrijd etc.). Bij live-weddenschappen is er altijd een mogelijkheid dat er een vertraging optreedt bij het doorgeven van informatie en wij raden U daarom aan een andere bron te raadplegen als U twijfelt aan de huidige informatie die wordt weergeven.

16. Intellectueel Eigendom

16.1 Alle auteursrechten, patenten, merken en andere intellectueel eigendomsrechten van al van het materiaal (inclusief maar niet uitsluitend software, data, applicaties, informatie, tekst, foto's, muziek, geluid, filmmateriaal, grafisch materiaal, symbolen, blauwdrukken, en ander materiaal) dat is geplaatst op Onze Website (Inhoud), behoort aan Ons toe of is voor Ons voordeel verstrekt door de eigenaren van deze rechten als onderdeel van Onze Diensten. Het gebruik van deze inhoud en de daartoe verbonden intellectueel eigendom is niet toegestaan zonder duidelijke schriftelijke toestemming van de Gebruiker. Alle rechten zijn voorbehouden.

16.2 De Gebruiker of een derde partij zal de inhoud van de Website niet zonder toestemming veranderen, redigeren, aanpassen of herstructureren of proberen de broncode van de inhoud te achterhalen voor welk doel dan ook. Het oneigenlijk gebruik van de Website is in strijd met de AV.

16.3 Wanneer er door de Gebruiker illegale activiteiten zijn uitgevoerd op deze Website, is deze geheel verantwoordelijk voor enige schade, verlies of kosten die als gevolg hiervan zijn geleden.

16.4 Wij bieden u het niet-overdraagbare, niet-exclusieve en persoonlijke recht om de inhoud van de Website te bekijken en gebruiken via PC, mobiele telefoon of andere media, voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële winst. U bent gebonden aan de Algemene Voorwaarden.

16.5 U mag de inhoud van de Website in onveranderde vorm kopiëren voor persoonlijk gebruik op Uw PC, mobiele telefoon of andere media op voorwaarde dat U hiervoor toestemming hebt van de bezitter van de auteursrechten en U zich houdt aan de AV. De copy kan enkel voor onze Diensten en op correcte manier gebruikt worden.

16.6 U moet betFIRST onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer U te maken krijgt met oneigenlijk gebruik of kopiëren van de inhoud of andere onderdelen van de Website of van ongeoorloofde toegang of activiteit gerelateerd aan de Website. Dit betreft inclusief, maar niet uitsluitend, alle ongeoorloofde toegang of activiteit betreffende de Website door wie dan ook (fysiek of moreel persoon). U erkent dat U binnen alle redelijkheid Ons behulpzaam zult zijn bij onderzoek dat Wij uitvoeren op basis van informatie die U aan ons hebt verschaft. U geeft Ons permanente, onherroepelijke, globale en gratis toestemming om de content die door U aan de Website is vertrekt middels e-mail of enig andere vorm te reproduceren, blokkeren, aanpassen, wijzigen of redigeren. Dit op basis van Onze eigen inzichten en zonder U hiervan op de hoogte te stellen.

16.7 Life streaming via betFIRST-TV

Het is de Gebruiker nooit toegestaan, de Website of beelden van evenementen aan te passen, te veranderen, te bewerken, op te slaan, bewaren of kopiëren, bewerken, manipuleren, reproduceren en door te geven of te verzenden, noch om dit aan derden toe te staan of mogelijk te maken.

17. Klantenservice

17.1 U kunt op elk moment contact opnemen met de Klantenservice van betFIRST als u hulp nodig heeft. Om onze Diensten te verbeteren , kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of gecontroleerd door leden van ons team voor kwaliteitsdoeleinden. Ze kunnen ook worden gebruikt als documentatie of bewijs van een ontvangen en afgehandelde oproep tegenover de Gebruiker. Ze kunnen ook worden gebruikt tegenover de bevoegde autoriteiten of conform artikel 18.

17.2 Wij zullen beledigend, ongeoorloofd of agressief gedrag jegens onze medewerkers van de Klantenservice onder geen enkele omstandigheid tolereren. Wanneer U zich ontoelaatbaar gedraagt, hebben Wij het recht om Uw Account te blokkeren en/of te sluiten en/of aanvullende maatregelen te nemen.

17.3 Voor alle klachten kunt U contact opnemen met onze Klantenservice via e-mailadres support.nl@betfirst.be, via onze Bel Me Terug optie of onze live chat service. Wij doen ons uiterste best om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. Mocht U desondanks niet tevreden zijn over onze oplossing voor Uw probleem, dan kunt U contact opnemen met de Kansspelcommissie: Cantersteen, 47, 1000 Brussel. https://www.gamingcommission.be/.

18. De afhandeling van klachten

In het geval van klachten kan elke Gebruiker vragen dat Wij diens klacht, geschreven of opgenomen op een geluidsdrager, overmaken aan de Kansspelcommissie. We kunnen ook zelf de klacht overmaken aan de Kansspelcommissie en de Kansspelcommissie kan op eigen initiatief de overdracht vragen van een klacht, geschreven of opgenomen op een geluidsdrager. De regeling van klachten onder dit artikel 18 staat permanent ter beschikking van de Gebruiker.

Privacy verklaring
(Terug)

Beginselen

SAGEVAS NV is een naamloze vennootschap met een kapitaal van EUR 2.161.500,00, geregistreerd bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer BE 0832 457 166, en met maatschappelijke zetel te Frankenstraat 79, 1040 Etterbeek en licentie gegeven door de Belgische Kansspelcommissie (“KSC”) onder de nummers FA+ 116764/ F1+ 116764.

SAGEVAS NV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en is gelicentieerd en gereguleerd door de KSC om online kansspelen aan te bieden (hierna "betFIRST" genoemd).

De Cookieverklaring van betFIRST is hier te vinden. Deze Verklaring inzake gegevensbescherming is een aanvulling op de Cookieverklaring.

betFIRST respecteert de bescherming van persoonsgegevens, de individuele privacy en waardeert het vertrouwen van zijn klanten, spelers, werknemers en stagiaires, leveranciers, aannemers, zakenpartners en het algemeen publiek.

Daarom streeft betFIRST ernaar om persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken en openbaar te maken op een manier die in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin zij zaken doet.  In het bijzonder willen we de gegevens van onder andere de spelers, onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking.

We willen u informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door middel van deze Verklaring inzake gegevensbescherming.

Deze Verklaring inzake gegevensbescherming behandelt informatie die we verzamelen via onze website, offline via onze op het terrein gebaseerde bedrijfsactiviteiten en voor onze (directe) marketingactiviteiten. Het legt uit welke persoonsgegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Deze Verklaring inzake gegevensbescherming is ook van toepassing op de betFIRST-diensten die zowel online (bijvoorbeeld: sportweddenschappen via de website, websiteformulieren en portals) als offline (bijvoorbeeld klantenondersteuning, klantenadministratie) worden aangeboden. Verwijzingen naar betFIRST-diensten in deze verklaring omvatten betFIRST-sportweddenschappen, online en offline diensten, apps, software en apparaten.

Wij vragen u deze Verklaring inzake gegevensbescherming zorgvuldig door te lezen, omdat deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken, maar u begrijpt dat het leveren van bepaalde diensten, klantenondersteuning of andere hulp onmogelijk wordt als u niet instemt met het verzamelen en verwerken ervan.

Wij wijzen u erop dat u verantwoordelijk bent voor alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Als uw persoonsgegevens niet langer up-to-date zijn, informeer ons dan onmiddellijk.

Gegevensbescherming
betFIRST zet zich in om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming in België, d.w.z. de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die van tijd tot tijd kan wijzigen.

Informatiebeveiliging
Het management van betFIRST erkent het belang van het identificeren en beschermen van de informatiemiddelen van de organisatie, het vermijden van vernietiging, ongepaste openbaarmaking, ongepaste wijziging of ongeoorloofd gebruik van informatie met betrekking tot haar klanten, werknemers, prijzen, strategie, management of andere gerelateerde concepten.

betFIRST zet zich daarom in om zijn managementsysteem voor informatiebeveiliging te ontwikkelen, te implementeren, te onderhouden en voortdurend te verbeteren om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van persoonsgegevens en informatie in het algemeen te waarborgen.

Een veilige spelomgeving

Als zeer veilige website garandeert betFIRST de online veiligheid van zijn spelers. Ten eerste is onze software virusvrij en kan deze in volledige beveiliging op uw computer worden gedownload en geïnstalleerd. De optimale beveiliging die we u bieden, wordt geboden door de technologie die we gebruiken om onze programma's te beschermen en de transparantie van games te behouden.

Fout- of kwetsbaarheidsrapport

Ondanks de zorg die we besteden aan het beveiligen van onze systemen, kunnen er fouten of kwetsbaarheden optreden. In het geval dat u een fout of een risico ziet, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij dit kunnen verhelpen. U kunt hier een beveiligingsprobleem melden:

Cookies

Cookiecontroles worden beschreven in onze Cookieverklaring.

Van wie verzamelen we gegevens?

- Spelers

Als onderdeel van onze diensten en activiteiten verzamelen en verwerken we de identiteit en contactgegevens van onze spelers op de betFIRST-website. De doeleinden van deze verwerking zijn de (i) uitvoering van overeenkomsten met onze spelers (klanten), (ii) spelersbeheer, (iii) boekhouding, (iv) bijstand en ondersteuning van spelers, (v) bedrijfsinformatie en handel in activiteiten, en (vi) direct marketingactiviteiten binnen de grenzen van wat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst en de nakoming van wettelijke en reglementaire verplichtingen. Voor direct marketing doen we een beroep op ons legitieme belang (zie hieronder).

-Klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers

We verzamelen en verwerken de identiteit en contactgegevens van onze klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers, evenals van bepaald personeel, werknemers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingsactiviteiten zijn de uitvoering van de overeenkomst met hen en de nakoming van wettelijke en regelgevende verplichtingen zoals het beheer van de contractuele relatie, administratie, beoordelingen/audits, fiscaliteit en boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons rechtmatig belang (zoals voor direct marketing).

- betFIRST personeel

We verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers en stagiairs als onderdeel van ons personeelsbeheer en salarisadministratie. Gezien de specifieke aard wordt deze verwerking uitgebreider beschreven in een interne Verklaring inzake de bescherming van werknemersgegevens.

- Kandidaten die bij betFIRST solliciteren

Voor onze wervingsactiviteiten kan betFIRST u om bepaalde informatie vragen. Daarnaast kan betFIRST informatie verzamelen van derden, bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of arbeidsonderzoek en/of een arbeidsreferentie. Deze verwerking wordt uitgebreider beschreven in de Verklaring inzake de gegevensbescherming bij aanwerving.

- Andere personen

Naast de hierboven vermelde personen verwerken we ook persoonsgegevens van andere personen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospects, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, deskundige contacten, contacten van personen die de toezichthouder of overheidsinstanties vertegenwoordigen, enz.... De rechtsgrondslag van de verwerking kan de uitvoering van een contract, de naleving van de wet of ons legitieme belang (zie hieronder) zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

- Spelers
 
 • Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, land van verblijf en contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)
 • Kopie van uw identificatiedocument (paspoort of identiteitskaart) en alle informatie op dat identificatiedocument, nationaliteit en nationaal identificatienummer (rijksregisternummer)
 • Beelden (afbeeldingen), video- en auditregistratie van uw beeld
 • Telefoonopname
 • Geolocatie en gegevens van uw bezoek aan de website
 • Gaming-activiteit
 • Gaminggedrag en gedrag op onze website
 • Betrokkenheid bij incidenten, klachten en problemen, alsmede de inhoud daarvan
 • Bankrekeningnummer, naam bank, naam rekeninghouder
 • Transactie-informatie (bankoverschrijvingen)
 • Alle andere informatie die u deelt in uw interactie met ons: bijvoorbeeld voorkeuren en levensstijlinformatie (uw gezinssituatie, thuissituatie, interesses of demografische kenmerken)
Als u telefonisch contact opneemt met betFIRST, kan dit telefoongesprek worden opgenomen. We nemen deze telefoongesprekken op om educatieve, kwaliteits-, juridische en veiligheidsredenen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van de klantenservice, alsmede de juridische afdeling en compliance-afdeling, mag toegang hebben tot de opnames. Telefonische opnames worden automatisch verwijderd na een periode tussen 1 en 5 jaar, afhankelijk van het doel van de verwerking, behalve als betFIRST verplicht is om ze langer te bewaren volgens wettelijke verplichtingen of om haar belangen in de rechtbank te verdedigen.

betFIRST kan ook andere informatie verzamelen via uw interactie met ons en niet-betFIRST-websites, die uw specifieke identiteit niet onthult of die niet rechtstreeks betrekking heeft op een persoon. Andere informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, browser- en apparaatinformatie, gegevens die zijn verzameld via geautomatiseerde elektronische interacties, gebruiksgegevens van toepassingen, demografische informatie, geografische of geolocatie-informatie, statistische en geaggregeerde informatie.

Statistische of geaggregeerde informatie identificeert een specifieke persoon niet rechtstreeks, maar kan worden afgeleid van persoonsgegevens.

- Klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers
 
 • Voornaam, achternaam, professionele contactgegevens (werkgever, functietitel, telefoonnummer en e-mailadres)
 • Voor personen: Bankrekeningnummer, naam bank, naam rekeninghouder, transacties/bankoverschrijving, facturering
 • Alle andere informatie die u deelt in uw interactie met ons voor de uitvoering van het contract tussen ons en voor de uitvoering van boekhoudkundige, juridische en fiscale verplichtingen
- betFIRST personeel

Alle informatie die vereist en toegestaan is onder de toepasselijke wetgeving om de arbeidsovereenkomst en onze wettelijke verplichtingen jegens werknemers, betaling van salarissen/werknemersvoordelen en gerelateerde administratie en fiscaliteit uit te voeren.

- Kandidaten die bij betFIRST solliciteren
 
 • Voornaam, achternaam, professionele contactgegevens (werkgever, functietitel, telefoonnummer en e-mailadres)
 • Onderwijs en werkgelegenheid
 • Functievoorkeuren
 • Professionele kwalificaties
 • Vacatures waarvoor u wilt solliciteren.
 • CV
 • Diploma
 • Referenties en gerelateerde informatie over tewerkstelling
 • Compensatieverwachtingen of -verzoeken
 • Indien nodig voor de functie: resultaat antecedentenonderzoek en screening
 • Alle andere informatie die u deelt in uw interactie met ons tijdens het sollicitatieproces en sollicitatiegesprekken voor de functie
- Andere personen
 
 • Voornaam, achternaam, professionele contactgegevens (werkgever, functietitel, telefoonnummer en e-mailadres)
 • Alle andere informatie die u deelt in uw interactie met ons voor de uitvoering van het contract tussen ons en voor de uitvoering van juridische, fiscale, wettelijke of andere verplichtingen
Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren rechtstreeks van u:
 
 • Wanneer u uw persoonsgegevens mondeling of schriftelijk aan ons communiceert;
 • Wanneer u onze website bezoekt;
 • Wanneer u een spelersaccount aanmaakt en onze diensten koopt, direct of indirect;
 • Wanneer u deelneemt aan spellen, wedstrijden, commerciële promoties of marketingcampagnes;
 • Wanneer u deelneemt aan marktonderzoek, enquêtes of andere evaluatieacties die we starten;
 • Wanneer u contact met ons opneemt via een webformulier;
 • Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, chat, sociale media of telefoon;
We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen van derden en partners die kunnen aantonen dat u hen uw toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens aan ons over te dragen.

Hoe betFIRST uw persoonsgegevens gebruikt

betFIRST gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden:

1. Bedrijfsactiviteiten en dienstverlening

- Spelers

We gebruiken persoonsgegevens om onze diensten te leveren en te verbeteren en essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Dit is gebaseerd op de verplichting van betFIRST om het contract met u uit te voeren.

Verwerking die niet strikt vereist is voor de uitvoering van een contract is gebaseerd op het legitieme belang van betFIRST:

betFIRST heeft een legitiem belang bij het gebruik van uw persoonsgegevens om u de best mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden, in overeenstemming met de wet en onze Algemene voorwaarden . betFIRST zorgt ervoor dat de impact op de bescherming van persoonsgegevens en privacy van elke speler evenredig is met zijn eigen belangen.
 
 1. Verbetering van de gebruikerservaring: we verbeteren onze diensten door gebruikersgedrag en mogelijke problemen te analyseren die de gebruiker kan tegenkomen. Bovendien kunnen we verschillende spellen of wedstrijden tonen, afhankelijk van de voorkeur van de spelers om een gepersonaliseerde ervaring te bieden.
 2. Ontwikkeling en verbetering van diensten: Gesprekken met onze klantenserviceafdeling worden opgenomen en voor deze doeleinden gebruikt. We kunnen uw klanttevredenheid evalueren en/of uw wensen als klant identificeren door u naar uw ervaring te vragen. We kunnen de markt evalueren en marktonderzoek of trendanalyse uitvoeren door onze klanten erbij te betrekken. U kunt hieraan vrijwillig deelnemen en dergelijke resultaten zullen worden gebruikt voor de verbetering van de dienstverlening. Waar mogelijk pseudonimiseren en aggregeren we persoonsgegevens en zullen we onze projecten van tevoren beoordelen op basis van principes van ingebouwde privacy. De functionaris voor gegevensbescherming adviseert en houdt toezicht op dit gebruik van persoonsgegevens.
 3. Interne of externe fraude en criminele activiteiten detecteren en voorkomen.
 4. Samengevoegde analyse en bedrijfsinformatie: dit stelt ons in staat om te werken, onze diensten te beschermen, geïnformeerde beslissingen te nemen (inclusief profilering, wat volledig automatische besluitvorming is door onze softwaretoepassingen en tools om u meer gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie te bieden (zie hieronder)) en te rapporteren over de prestaties van ons bedrijf en de diensten.
- Klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers

We gebruiken persoonsgegevens om leveranciers, diensten of werken van leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers te ontvangen en om die partijen te beheren wanneer ze hun contract jegens ons uitvoeren.

2. Contractuele verplichtingen.

- Spelers

Contract met betFIRST Wanneer u een spelersaccount aanmaakt en onze Algemene Voorwaarden accepteert, gaat u een contract aan met betFIRST. Om de verplichtingen van betFIRST uit hoofde van dat contract uit te voeren, zal betFIRST uw persoonlijke identificatiegegevens en transactiegegevens gebruiken om:
 
 • U de betFIRST-diensten te bieden waarop u zich hebt geabonneerd
 • Klantenservice: te reageren op uw verzoek, technische en andere hulp aan te bieden, een klacht te behandelen, enz...
 • U informeren en u berichten sturen met betrekking tot uw contract met ons en onze diensten (serviceberichten, ondersteuning, chat,...) ;
 • Een verantwoord spelbeleid implementeren en zich verzekeren om u als speler te beschermen ;
 • U andere hulp bieden, zoals het beantwoorden van verzoeken van betrokkenen, problemen met verantwoord spelen, enz.
Weddenschappen, winsten en uitbetalingen

De weddenschappen, winsten en uitbetalingen van spelers worden strikt vertrouwelijk gehouden. Alle weddenschappen, winsten en uitbetalingen worden geregistreerd in ons beveiligd systeem. betFIRST houdt gegevens bij van gebruikerswinsten en -verliezen en zal deze alleen bekendmaken aan een derde partij wanneer er een rechtsgrond is om dit te doen, bijvoorbeeld als die derde partij deel uitmaakt van de KSC, of lid is van een gerechtelijke of overheidsinstelling of -instantie.

- Klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers

We gebruiken persoonsgegevens om ons contract met leveranciers, diensten of werken van leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers uit te voeren (communicatie, instructies, klachten, facturering, betaling, enz.)

3. Communicatie.

- Spelers

Op basis van uw toestemming gebruiken we gegevens die we verzamelen om onze communicatie of die van onze Belgische groepsmaatschappijen met u te leveren en te personaliseren via e-mail, sms, pushmeldingen, communicatie op locatie, telefoongesprekken of sociale media. U kunt zich aanmelden voor e-mailabonnementen en kiezen of u promotionele communicatie van betFIRST of haar groepsbedrijven wilt ontvangen via e-mail, sms, pushmeldingen, sociale media en telefoongesprekken (inclusief direct marketing en promotionele communicatie (nieuws/wijzigingen/onderhoud/promoties, wedstrijden enz.)) Met betrekking tot direct marketing kunnen betFIRST of haar groepsmaatschappijen u informatie over haar diensten sturen via gepersonaliseerde marketingberichten (informatie, aanbiedingen,...) of gegeneraliseerde publiciteit en informatie. We hopen dat dit uw spelerservaring zal verbeteren.

Voorkeuren voor communicatie

U kunt kiezen of u promotionele berichten wilt ontvangen van betFIRST of haar groepsmaatschappijen. Als u promotionele e-mails van ons ontvangt en u zich wilt afmelden, kunt u dit doen door op de afmeldlink te klikken of uw voorkeuren bij te werken in uw accountinstellingen.

Afmeldopties voor e-mail, sms, telefoongesprekken en post/partners zijn beschikbaar in het voorkeurscentrum dat u kunt vinden in uw gebruikersaccount. U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor commerciële communicatie eenvoudigweg intrekken via het voorkeurscentrum in uw account, of door contact op te nemen met onze klantenservice of functionaris voor gegevensbescherming. Afmeldopties voor webpushes kunnen in uw browser worden beheerd. Afmeldopties voor appmeldingen kunnen op uw apparaat worden beheerd. Afmeldopties voor inboxmeldingen kunnen na het inloggen worden beheerd in het inboxvenster.

Wanneer u zich afmeldt voor commerciële communicatie, verwijderen we u zo snel mogelijk en maximaal binnen 3 werkdagen uit de lijst. Mogelijk ontvangt u nog steeds de berichten die al gepland waren vóór uw verzoek om u af te melden.

Toestemming

We zullen uw voorafgaande toestemming verkrijgen voordat we uw informatie voor onze eigen doeleinden verwerken, tenzij betFIRST een legitiem belang of rechtsgrond heeft om uw informatie te verwerken. Als u uw toestemming voor de verwerking hebt gegeven, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, door een e-mail daarvoor te sturen naar: dpo@betfirstgroup.com. betFIRST zal de verwerking van uw informatie stopzetten na ontvangst van uw intrekking. Elke verwerking die voorafgaand aan uw intrekking wordt uitgevoerd, blijft echter een legitieme verwerking op basis van een geldige toestemming op dat moment. betFIRST is niet verplicht om de verwerking ongedaan te maken.

- Klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers

We gebruiken persoonsgegevens om te communiceren met leveranciers, diensten of werken van leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers met betrekking tot de uitvoering van het contract en nieuwe vereisten voor inkoop, aanbestedingen of opdrachten.

4. Personeelsmanagement en werving

We gebruiken persoonsgegevens van ons personeel voor ons personeelsbeheer, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de naleving van onze wettelijke verplichtingen als werkgever. Voor kandidaten voor werving, verzamelen we om met u te communiceren, om de wervings- en aanwervingsprocessen van betFIRST te beheren en om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten. Als u wordt aangenomen, kan de informatie worden gebruikt in verband met het dienstverband en personeelsbeheer

5. Voldoen aan wettelijke en nalevingsverplichtingen

- Spelers

betFIRST gebruikt uw persoonsgegevens om te voldoen aan de verplichte vereisten die worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving inzake kansspelen, gokken en weddenschappen en/of de Belgische Kansspelcommissie (KSC):

• De wet van 7 mei 1999 inzake kansspelen, gokken, kansspelinrichtingen en spelersbescherming: https://www.gamingcommission.be/en/legislation/gambling-act-of-7-may-1999-unofficial-translation (EN)

• De koninklijke besluiten tot uitvoering van de kansspelwet: https://www.gamingcommission.be/en/legislation/royal-decrees-unofficial-translation (EN)

• De wet van 18 september 2017 ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (de "AML-wet"): https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%C3%ABle-2-1 (NL)

https://financien.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-financières-et-législation-relative-à-la-prévention-du (FR)

• Alle andere commerciële en zakelijke wetgeving die van toepassing is op betFIRST en haar activiteiten (boekhouding, financiën, fiscaal, administratief, consumentenbescherming, commercieel, enz.)

• Alle andere relevante richtlijnen die de KSC uitgeeft in aanvulling op de bovengenoemde wet- en regelgeving.

De wettelijke verplichtingen van betFIRST zijn onder meer:

• Kansspelwet: het verzamelen, verifiëren en opslaan van de persoonlijke identificatie en het opslaan van transactiegegevens van al zijn spelers. betFIRST is ook verplicht om deze gegevens over te dragen aan de KSC, belastingautoriteiten of andere overheidsinstanties die om informatie van de speler vragen en dit zonder de speler op de hoogte te stellen van een dergelijk officieel verzoek en de gerelateerde gegevensoverdracht.;

• Anti-witwaswet : preventie en openbaarmaking van witwassen en criminele activiteiten/fraude/terrorisme. betFIRST is verplicht om de persoonlijke identificatiegegevens en de financiële transactiegegevens van alle betFIRST-spelers op te slaan en te verifiëren. Verdachte transacties met betrekking tot het witwassen van geld moeten worden gemeld aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking en dit zonder de speler op de hoogte te stellen van de gerelateerde gegevensoverdracht.

• financiële, boekhoudkundige, administratieve en fiscale naleving;

- Klanten, leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers

• financiële, boekhoudkundige, administratieve en fiscale naleving;

6. Profilering van spelers

Tijdens het aanbieden van onze diensten en op basis van de toestemming van de klant met deze Verklaring inzake gegevensbescherming, zullen we uw informatie analyseren om individuele profielen op te bouwen. Onze profilering bestaat uit het maken van marketingprofielen van spelers om u betere diensten en ondersteuning te bieden. Het stelt ons ook in staat om u betere aanbiedingen te sturen. Dit omvat automatische analyses van gegevens uit onze systemen om te voorspellen welke personen geïnteresseerd zijn in bepaalde diensten van ons.

Deze profielen worden gebruikt om toekomstige interesses te voorspellen, gepersonaliseerde communicatie te verzenden en gerichte (online) advertenties weer te geven.

We nemen geen belangrijke beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen. Dit betekent dat de manier waarop we een profiel opstellen geen juridische gevolgen heeft met een aanzienlijke impact voor u. Wij verwachten dat deze profilering geen verdere impact zal hebben, anders dan u een aangenamere gebruikerservaring te bieden bij het gebruik van onze website en diensten.

Waarom we persoonsgegevens delen

• Spelers

We delen uw persoonsgegevens in het geval dat we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen, bijvoorbeeld aan de KSC, regelgevende of overheidsinstellingen of -instanties, of in geval van een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een ander verplicht juridisch bevel.

We kunnen persoonsgegevens ook delen met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een dienst te verlenen die u hebt aangevraagd of geautoriseerd.

Daarnaast delen we persoonsgegevens tussen door betFIRST gecontroleerde filialen en entiteiten voor onze dienstverlening, bedrijfsactiviteiten, direct marketing en communicatie.

We delen ook persoonsgegevens met leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners, verwerkers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven.

Bijvoorbeeld (deze lijst is niet limitatief):
 
 • IT-dienstverleners;
 • Aanbieders van cloud- en hostinginfrastructuur en -diensten;
 • Platformaanbieders;;
 • Marketingbedrijven of marktanalisten;
 • Aanbieders van diensten en hulpmiddelen om naleving van de regelgeving te garanderen (zoals de vereisten onder de AML-wet);
 • Connectiviteit, telecommunicatie en internetproviders;
 • Bedrijven die we hebben ingehuurd om klantenservice te bieden;
 • Bedrijven die we hebben ingehuurd om te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en diensten;
In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze vereisten voor gegevensbescherming en -beveiliging en mogen ze de persoonsgegevens die ze van ons ontvangen niet gebruiken voor andere doeleinden.

We kunnen persoonsgegevens ook openbaar maken als onderdeel van een due diligence- of bedrijfstransactie, zoals een fusie of verkoop van activa onder voorbehoud van de ondertekening van strikte vertrouwelijkheidsovereenkomsten met de ontvanger van de persoonsgegevens.

Tot slot zullen we persoonsgegevens, inclusief uw inhoud, bekijken, overdragen, openbaar maken en bewaren. We zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om:
 
 • de toepasselijke wetgeving na te leven (bijvoorbeeld: kansspelwet, AML-wet, financiële, boekhoudkundige, administratieve en fiscale naleving) of te reageren op een geldig juridisch proces, inclusief van wetshandhavings- of andere overheidsinstanties;
 • onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam of pogingen om gebruikers van onze diensten te frauderen te voorkomen, of om het verlies van mensenlevens of ernstig letsel van iemand te helpen voorkomen;
 • de beveiliging van onze diensten te beheren en te handhaven, inclusief het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken; of
 • de rechten of het eigendom van betFIRST te beschermen, met inbegrip van het afdwingen van de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de diensten. Als we echter informatie ontvangen die aangeeft dat iemand onze diensten gebruikt om gestolen intellectuele of fysieke eigendommen van betFIRST te verhandelen, zullen we de privé-inhoud van een klant niet zelf inspecteren, maar we kunnen de zaak doorverwijzen naar wetshandhavingsinstanties.
Sommige van onze diensten omvatten links naar diensten van derden waarvan de gegevensbeschermingspraktijken verschillen van die van betFIRST. Als u persoonsgegevens verstrekt aan een van deze diensten, zijn uw gegevens onderworpen aan hun Verklaringen inzake gegevensbescherming. In geval van een tegenstrijdigheid tussen een betFIRST Verklaring inzake gegevensbescherming en de voorwaarden van enige overeenkomst(en) tussen een partij en betFIRST, prevaleren de voorwaarden van die overeenkomst(en).

- Leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers

We delen alleen professionele informatie als we daar een dwingende reden voor hebben, om:
 
 • de toepasselijke wetgeving na te leven (bijvoorbeeld: financiële, boekhoudkundige, administratieve en fiscale naleving) of te reageren op een geldig juridisch proces, inclusief van wetshandhavings- of andere overheidsinstanties;
 • samenwerkingen te organiseren en te faciliteren tussen leveranciers, uitbestedingspartners, dienstverleners en onderaannemers of tussen die partijen en derden die met hen in contact staan of complementair zijn; of
 • de rechten of eigendommen van betFIRST te beschermen
Waar bewaren en verwerken we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die door betFIRST worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Europese Unie of in een ander land waar betFIRST of haar dochterondernemingen, uitbestedingspartners of dienstverleners faciliteiten onderhouden. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen onder deze Verklaring inzake gegevensbescherming worden verwerkt volgens de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, waar de gegevens zich ook bevinden.

Wanneer we persoonsgegevens overdragen van de Europese Economische Ruimte naar andere landen, gebruiken we een verscheidenheid aan juridische mechanismen, waaronder contracten (standaardcontractbepalingen van de EU), om ervoor te zorgen dat uw rechten en bescherming meereizen met uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? Bewaren van persoonsgegevens

betFIRST bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De gegevens van de speler met betrekking tot AML-verplichtingen worden verwijderd na een periode van vijf jaar nadat de laatste transactie heeft plaatsgevonden. Andere gegevens kunnen gedurende maximaal tien jaar na de contractuele relatie worden bewaard, met uitzondering van de persoonsgegevens die we op basis van specifieke wetgeving voor een langere periode moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog steeds nodig zijn.

Klantgegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers worden in ieder geval na een periode van tien jaar na beëindiging van het contract of project uit onze systemen verwijderd, met uitzondering van de persoonsgegevens die we op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog steeds nodig zijn.

Personeelsgegevens worden opgeslagen volgens de maximaal toegestane bewaartermijnen volgens de locatie van de persoon. De wervingsgegevens van de kandidaat worden na een periode van maximaal twee jaar verwijderd. Kandidaten kunnen te allen tijde vragen om verwijdering van hun gegevens, als ze hun sollicitatie niet willen voortzetten, door de betFIRST-recruiter op de hoogte te stellen of contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van betFIRST.

Technische en organisatorische maatregelen

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens tot een adequaat beveiligingsniveau te verwerken en om ze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of onbedoelde kennisgeving aan derden, evenals elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens.

betFIRST zet zich in voor de bescherming van de veiligheid van uw persoonsgegevens. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking.

betFIRST zet zich ook in voor het verminderen van risico's op menselijke fouten, diefstal, fraude en misbruik van betFIRST-faciliteiten. betFIRST streeft ernaar het personeel bewust te maken van het beveiligingsbeleid en werknemers te trainen in het implementeren van het beveiligingsbeleid. Werknemers van betFIRST zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te handhaven. De verplichtingen van werknemers omvatten schriftelijke vertrouwelijkheidsovereenkomsten, regelmatige training over informatiebescherming en naleving van het bedrijfsbeleid inzake de bescherming van vertrouwelijke informatie.

betFIRST evalueert en reageert onmiddellijk op incidenten die vermoedens van ongeoorloofde verwerking van gegevens doen ontstaan. Als betFIRST vaststelt dat uw gegevens zijn verduisterd (inclusief door een betFIRST-werknemer) of anderszins ten onrechte zijn verkregen door een derde partij, zal betFIRST dergelijke verduistering of overname onmiddellijk aan u melden.

betFIRST zal jaarlijkse compliance audits uitvoeren. Elke werknemer die volgens betFIRST in strijd is met deze Verklaring inzake gegevensbescherming zal worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Elke agent of derde partij die deze Verklaring inzake gegevensbescherming schendt, zal alle overeenkomsten met betFIRST wezenlijk schenden en zal betFIRST verdedigen tegen en vrijwaren van claims met betrekking tot dergelijke schendingen.

In geen geval kan betFIRST echter aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuist of onwettig gebruik van persoonsgegevens door een derde partij.

Beveiliging van uw transacties

betFIRST garandeert dat uw financiële transacties veilig zijn, ongeacht de betaalmethode die u gebruikt! betFIRST maakt ook gebruik van geavanceerde MD5-versleutelingstechnologie om de veilige online overdracht van alle persoonlijke informatie waartoe we toegang hebben volledig te garanderen. betFIRST zorgt ervoor dat al zijn spelers kunnen wedden in veiligheid en comfort. Om dit te bereiken, heeft betFIRST een toegewijd team van technici die als enige taak hebben om de juiste werking van de weddenschappen en de beveiliging van onze server te testen en te garanderen.

Uw transacties zijn nog nooit zo veilig en beveiligd geweest als bij betFIRST.

Uw rechten als betrokkene: u kunt uw persoonsgegevens bekijken en beheren.

In overeenstemming met en onderhevig aan de voorwaarden van de Uitvoeringswet inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeren wij u dat u de volgende rechten hebt:
 • Recht op toegang en inzage: u hebt het recht om de gegevens die wij van u bewaren kosteloos in te zien en te controleren waarvoor ze worden gebruikt.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om rectificatie (correctie) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens in te vullen.
 • Recht op verwijdering of beperking: u hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te verwijderen of te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We zullen de verwijdering of beperking van persoonsgegevens weigeren die noodzakelijk zijn voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de uitvoering van het contract of ons legitieme belang, en dit zolang deze gegevens nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, vaak voorkomende en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Let op, u kan echter geen bezwaar aantekenen tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de uitvoering van het contract of ons legitiem belang, en dit zolang deze gegevens nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht op intrekking van toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op voorafgaande toestemming, hebt u het recht om deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens worden dan alleen verwerkt als we daarvoor een andere rechtsgrond hebben.
 • Automatische beslissingen en profilering: U kunt bezwaar maken tegen profilering en volledig geautomatiseerde beslissingen.
U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van betFIRST.

Functionaris voor gegevensbescherming: Contact met ons opnemen

Als u een privacyprobleem hebt of een vraag voor de functionaris voor gegevensbescherming van betFIRST, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: dpo@betfirstgroup.com. We zullen binnen 30 dagen reageren op vragen of zorgen. In bepaalde omstandigheden, zoals in het geval van een complex verzoek of een overvloed aan verzoeken, zullen we dergelijke gegevens echter niet binnen deze eerste periode van 30 dagen kunnen verwerken, maar we zullen u informeren over de redenen en een periode van niet meer dan 90 dagen voorstellen.

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en legitieme manier te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Als u echter van mening bent dat uw rechten zijn geschonden en als u geen antwoord vindt op uw zorgen binnen ons bedrijf, bent u vrij om een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming:

Autoriteit voor gegevensbescherming
Rue de la Presse 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
email: contact@apd-gba.be
https://www.dataprotectionauthority.be/citizen

U kunt bovendien een rechtbank aanspreken als u denkt dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Klantendienst

U kunt op elk moment contact opnemen met de klantendienst van betFIRST als u vragen hebt of als u hulp nodig hebt (zie het paneel “Contact met ons opnemen” op de website van betFIRST). Om onze diensten te verbeteren, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of gecontroleerd door een ander lid van het team.

Als u klachten hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactformulieren in het paneel “Contact met ons opnemen”. We zullen er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Als u om welke reden dan ook ontevreden bent over de oplossing die we u hebben verstrekt, kunt u een formele klacht indienen bij de KSC.

Wijzigingen in deze Verklaring inzake gegevensbescherming

We zullen deze Verklaring inzake gegevensbescherming zo nodig bijwerken om feedback van klanten en wijzigingen in onze diensten weer te geven. Wanneer we wijzigingen in deze Verklaring inzake gegevensbescherming plaatsen, zullen we de “laatst bijgewerkte” datum bovenaan de Verklaring inzake gegevensbescherming bijwerken. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Verklaring inzake gegevensbescherming of in hoe betFIRST uw persoonsgegevens zal gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan om deze Verklaring inzake gegevensbescherming regelmatig door te nemen om te weten te komen hoe betFIRST uw informatie beschermt.
 

Verantwoord Spelen
(Terug)

Het spelen van online spellen moet vooral leuk zijn. Gelukkig is dit voor de meeste spelers ook het geval. Helaas krijgen sommige spelers echter te maken met een gokverslaving die kan leiden tot psychische, sociale en financiële problemen. Wij doen ons uiterste best om dit te voorkomen en ervoor te zorgen dat het spelen van online spellen vermakelijk blijft voor iedereen.

Wij nemen verschillende maatregelen om het risico van buitensporig gebruik en gokverslaving tegen te gaan:

 • Voldoende informatievoorziening over verantwoordelijk gokken.
 • Spelers hebben de mogelijkheid om zichzelf te laten blokkeren.
 • Wij verwijzen spelers door naar hulpinstanties.
 • Wij kennen een verantwoordelijk advertentiebeleid.
 • Spelen op krediet is niet mogelijk.

betFIRST is in het bezit van een Belgische online gokvergunnivng. Vanuit dit oogpunt, en om spelers een optimale ervaring te bieden, moedigt betFIRST spelers aan om verantwoord te gokken en te waken voor tekenen van gokverslaving.

 

Spelers kunnen op de volgende manieren verantwoord gebruikmaken van onze dienst:

 • Het is mogelijk om een verlieslimiet in te stellen voor een vooraf vastgestelde tijd.
 • Blijf niet doorspelen als je voelt dat je onder druk staat, maar speel alleen zolang het leuk is.
 • Neem slechts beperkte financiële risico's en voorkom dat het 'uit de hand loopt'. Het is tenslotte maar een spel.
 • Leen nooit geld van vrienden, familie of financiële instellingen om het gokken te financieren.
 • Speel voor een beperkte tijd
 • Neem genoeg pauzes.
 • Wissel het gebruik van onze website af met andere activiteiten.
 • Speel niet als je boos, agressief, depressief of verward bent.
 • Speel niet als je onder invloed bent van alcohol, drugs of psychiatrische medicatie.
 • Speel alleen met een vast bedrag dat je opzij hebt gezet voor het gokken. Gebruik nooit geld dat bedoeld is voor bijvoorbeeld je vaste lasten (huur, verzekering, elektriciteit).
 • Gokken kan niet worden gezien als een manier om te ontsnappen aan je dagelijkse of psychische problemen.

 

Bescherming van minderjarigen


De Belgische wet verbiedt spelers jonger dan 18 jaar om deel te nemen aan kansspelen. Minderjarigen behoren daarom nooit tot de doelgroep van de marketingcampagnes van betFIRST.

Ouders worden sterk aangeraden om:

 • internetfilters te installeren die de toegang tot online gokwebsites blokkeren;
 • een gokwebsite nooit open te laten staan bij het verlaten van de computer;
 • wachtwoorden en gebruikersnamen op een veilige plaats te bewaren;
 • op te hoogte te zijn van de wetgeving betreffende het aangaan van weddenschappen en de gevaren van verslaving.

Als er twijfels bestaan over de leeftijd van een speler, kan betFIRST altijd vragen om een geldig identiteitsbewijs en de betreffende account blokkeren totdat is vastgesteld dat speler 18 jaar of ouder is.

 

Verantwoord gokken


Online wedden is een vorm van gokken die financieel gewin kan opleveren. De inkomsten van online weddenschappen kunnen nooit de voornaamste bron van inkomsten vormen voor de speler en diens familie of worden gebruikt om schulden af te lossen. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de speler om verantwoord te spelen en zijn eigen grenzen te kennen. Het is belangrijk om te weten wanneer het verstandig is om te stoppen. betFIRST beschikt over verschillende mogelijkheden om spelers te helpen bij het beheren van hun account. Onder 'Mijn Account' kunnen spelers bijvoorbeeld hun eigen limieten instellen. Bij overschrijding van deze limieten wordt de mogelijkheid tot het aangaan van weddenschappen op de website automatisch geblokkeerd.

Op de website van de Kansspelcommissie vind je interessante informatie over bedrijven en hulpinstanties in je regio. Je hebt ook de mogelijkheid om de Kansspelcommissie te verzoeken je te blokkeren van toegang tot online casino’s, arcadespellen en online casino sites. Om gebruik te maken van deze dienst moet je een uitsluitingsformulier invullen dat je kunt vinden op de site.

 

Verslaving


betFIRST doet er samen met verschillende organisaties op het gebied van verslavingszorg alles aan om gokverslaving te voorkomen. Het is in eerste instantie echter aan de speler zelf om het probleem te onderkennen.

De volgende vragen kunnen helpen bij het herkennen van een gokverslaving:

 • Neem je vrije dagen op om te kunnen gokken? 
 • Is de tijd die je besteedt aan het gokken van invloed op je gezinsleven en/of relaties met vrienden? 
 • Ben je gestopt met andere activiteiten om te kunnen gokken?
 • Gaat het financieren van je gokgedrag boven het voldoen aan je vaste lasten?
 • Word je wel eens agressief tijdens of na het gokken?
 • Heb je als gevolg van het online gokken wel eens overwogen om drugs te gebruiken of zelfmoord te plegen?
 • Ben je agressiever voor of na het spelen? 
 • Zie je online gokken als een manier om je schulden in te lossen?

Heb je een of meerdere vragen bevestigend beantwoord? Zoek dan zo snel mogelijk professionele hulp. In onze Algemene Voorwaarden vind je een hele lijst van organisaties waar je terecht kunt. Je kunt ook contact opnemen met 0800 35 777 voor gratis hulp (24 uur per dag bereikbaar). Voor meer informatie kun je terecht op NL http://www.gokkliniek.be FR http://www.cliniquedujeu.be/.

 

 

Betaalmethodes
(Terug)

 

Cash Card
Dankzij de Cash Card van betFIRST is wedden nóg eenvoudiger, sneller en praktischer. Eens je in het bezit bent van een online Cash Card, kan je jouw kaart opladen en rechtstreeks weddenschappen plaatsen op betFIRST.be op je desktop of mobiel.

Welkom bij de wedgids van betFIRST!
(Terug)

Hier vind je alle nodige informatie om je wedervaring te optimaliseren. Veel leesplezier!

Enkelvoudige weddenschappen

Definitie: Een enkelvoudige weddenschap is de eenvoudigste soort weddenschap. Een enkelvoudige weddenschap is een voorspelling op één evenement. Je kunt dit soort weddenschappen op alle aangeboden evenementen plaatsen.

Het plaatsen van een enkelvoudige weddenschap: Je zet in op het uiteindelijke resultaat (1 - X - 2) van een wedstrijd tussen Team A en Team B.

Door op het uiteindelijke resultaat van de wedstrijd in te zetten, heb je de mogelijkheid om een van de volgende 3 beschikbare uitkomsten te selecteren:

- 1: Een overwinning voor het thuisteam.
- X: Een gelijkspel.
- 2: Een overwinning voor het uitteam.

Je besluit tegen een notering van 2.05 op een overwinning voor Team B in te zetten.

Het plaatsen van je weddenschap is eenvoudig. Je hoeft alleen deze 3 stappen te volgen:

1 - Klik op de notering in kwestie, zodat je selectie automatisch op je wedbriefje verschijnt.
2 - Voer middels je toetsenbord in het witte veld het bedrag in dat je wilt inzetten.
3 - Klik nadat je de samenvatting van je weddenschap bent nagegaan (Aantal weddenschappen 1/ Inzet €5/ Winst: 10,25) op de knop “WEDDENSCHAP PLAATSEN”, om je weddenschap te plaatsen.

Winst: Je wint je weddenschap als je selectie juist blijkt te zijn. Je wint het bedrag van je weddenschap keer de notering van het evenement waarop je hebt ingezet.

Team B wint de wedstrijd. Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd. Je wint daarom €10,25.

Totale winst: 2.05 x 5 = €10,25

Opties: Het is mogelijk om op hetzelfde wedbriefje meerdere enkelvoudige weddenschappen te plaatsen. Om dit te doen hoef je alleen maar meerdere evenementen te selecteren. Klik nadat je je selectie bepaald hebt op het tabblad “Enkelvoudig”.
Je selecties zijn nu onafhankelijk van elkaar op het wedbriefje opgenomen. Je kunt nu voor ieder van je selecties verschillende bedragen vaststellen door de witte velden naast ieder van je geselecteerde noteringen te gebruiken. Je kunt ook voor ieder van je selecties hetzelfde bedrag inzetten door het witte veld naast de tekst “Wed per selectie” te gebruiken.

Let op: Als één of meerdere weddenschappen in het felgeel worden weergeven, betekent dit alleen dat desbetreffende noteringen net zijn gewijzigd.

Gecombineerde weddenschappen

Definitie: Normaalgesproken is een gecombineerde weddenschap een combinatie van minimaal 2 selecties. Door een gecombineerde weddenschap te plaatsen, verhoog je het bedrag van je potentiële winst. Het komt erop neer dat de noteringen van je selecties met elkaar worden vermenigvuldigd, waardoor je de totale noteringen op je wedbriefje hoger zijn en daardoor je potentiële winst ook omhoog gaat. Je kunt zoveel selecties met elkaar combineren als je wilt, zolang je potentiële winst de vastgestelde winstlimiet niet overschrijdt.

Het plaatsen van een gecombineerde weddenschap: Je zet in op het uiteindelijke resultaat (1 - X - 2) van de volgende wedstrijden

- Team A – Team B
- Team C – Team D
- Team E – Team F

Door op het uiteindelijke resultaat van de wedstrijd tussen X en X in te zetten heb je de mogelijkheid om een van de 3 beschikbare uitkomsten te selecteren:

- 1: Een overwinning voor het thuisteam.
- X: Een gelijkspel.
- 2: Een overwinning voor het uitteam.

Laten we zeggen dat je op een gecombineerde overwinning voor Team B, Team C, en Team E.

1 - Klik op de notering in kwestie, zodat je selectie automatisch op je wedbriefje verschijnt. (“Gecombineerde” tab).
2 - Voer middels je toetsenbord in het witte veld het bedrag in dat je wilt inzetten (naast “Totale notering”).
3 - Klik nadat je de samenvatting van je weddenschap bent nagegaan (Aantal weddenschappen 1/ Inzet €5/ Winst: 10,25) op de knop “WEDDENSCHAP PLAATSEN”, om je weddenschap te plaatsen.

Winst: Je weddenschap wordt alleen als een gewonnen weddenschap beschouwd wanneer alle combinaties juist zijn.

Als Team B, Team C, en Team E winnen, wordt je weddenschap als winnende weddenschap beschouwd en neem je €29,85 mee naar huis.

Totale winst: 2,00 x 1,29 x 2,30 x €5 = €29,85

Belangrijke informatie: De selecties die op je wedbriefje links van hun beschrijving een leeg veld hebben, kunnen niet gecombineerd worden. Over het algemeen zal dit zijn omdat 2 of meer selecties op hetzelfde evenement niet voor dezelfde gecombineerde weddenschap gecombineerd kunnen worden.

Let op: Als één of meerdere weddenschappen in het felgeel worden weergeven, betekent dit dat desbetreffende notering is gewijzigd.

Naast de klassieke gecombineerde weddenschap, waarbij al je selecties in dezelfde weddenschap worden gecombineerd (zie boven), is het ook mogelijk om andere soorten gecombineerde weddenschappen te plaatsen door dezelfde selecties te gebruiken (beperkt tot maximaal 8 selecties). Hier is een overzicht van de mogelijke combinaties:

Tweevoudig

Definitie: Een “tweevoudig” weddenschap bestaat uit een combinatie van minimaal 2 selecties op verschillende gecombineerde evenementen. Je kunt tot 8 selecties combineren op verschillende evenementen.

Inzet: Een inzet van €1 op een “tweevoudig” weddenschap met 3 selecties kost €3 (in totaal 3 verschillende weddenschappen).

Winst: Je wint je weddenschap als 1 van je weddenschappen juist is. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Voorbeeld: Laten we zeggen dat je besluit om een “tweevoudig” weddenschap met 4 selecties van €5 in te zetten, wat neer komt op een totale inzet van €30:

- Team A – Team B: Overwinning voor Team A (1) (Notering van 1.33)
- Team C – Team D: Overwinning voor Team D (2) (Notering van 2.30)
- Team E – Team F: Overwinning voor Team E (1) (Notering van 1.30)
- Team G – Team H: Een gelijkspel (X) (Notering van 3.90)

Je “tweevoudig” weddenschap bestaat in dit geval uit 6 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties:

 • Weddenschap 1: Overwinning voor Team A en een overwinning voor Team D
 • Weddenschap 2: Overwinning voor Team A en een overwinning voor Team E
 • Weddenschap 3: Overwinning voor Team A en een gelijkspel tussen Team G en Team H
 • Weddenschap 4: Overwinning voor Team D en een overwinning voor Team E
 • Weddenschap 5: Overwinning voor Team D en een gelijkspel tussen Team G en Team H
 • Weddenschap 6: Overwinning voor Team E en een gelijkspel tussen Team G en Team H

De uitkomst van de geselecteerde wedstrijden is als volgt:

- Team A – Team B: Overwinning voor Team A (1)
- Team C – Team D: Een gelijkspel (X)
- Team E – Team F: Overwinning voor Team E (1)
- Team G – Team H: Een gelijkspel (X)

Je hebt daarom 3 winnende “tweevoudig” weddenschappen: “tweevoudig” weddenschappen 2, 3 en 6.

Je totale winst wordt berekend door de winst van alle 3 de winnende “tweevoudig” weddenschappen bij elkaar op te tellen. In dit geval komt dat uit op €60,45.

Weddenschap 2: 1,33 x 1,30 x 5 = €8,70
Weddenschap 3: 1,33 x 3,95 x 5 = €26,40
Weddenschap 6: 1,30 x 3,95 x 5 = €25,70

Totale winst = 8,70 + 26,40 + 25,70 = €60,45

Treble

Definitie: Een “treble” weddenschap bestaat uit een combinatie van minimaal 3 selecties op verschillende gecombineerde evenementen. Je kunt tot 8 selecties combineren op verschillende evenementen.

Inzet: Een inzet van €1 op een “treble” weddenschap met 4 selecties kost €4 (in totaal 4 verschillende weddenschappen).

Winst: Je wint je weddenschap als 1 van je weddenschappen juist is. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Voorbeeld: Laten we zeggen dat je besluit om een “treble” weddenschap met 4 selecties van €5 in te zetten, wat neer komt op een totale inzet van €20:

- Team A – Team B: Overwinning voor Team A (1) (Notering van 1.33)
- Team C – Team D: Overwinning voor Team D (2) (Notering van 2.30)
- Team E – Team F: Overwinning voor Team E (1) (Notering van 1.30)
- Team G – Team H: Een gelijkspel (X) (Notering van 3.90)

Je “treble” weddenschap bestaat in dit geval uit 6 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties:

 • Weddenschap 1: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, en een overwinning voor Team E
 • Weddenschap 2: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, en een gelijkspel tussen Team G en Team H
 • Weddenschap 3: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team E, en een gelijkspel tussen Team G en Team H
 • Weddenschap 4: Overwinning voor Team D, een overwinning voor Team E, en een gelijkspel tussen Team G en Team H

De uitkomst van de geselecteerde wedstrijden is als volgt:

- Team A – Team B: Overwinning voor Team A (1)
- Team C – Team D: Een gelijkspel (X)
- Team E – Team F: Overwinning voor Team E (1)
- Team G – Team H: Een gelijkspel (X)

Je hebt daarom 1 winnende “treble” weddenschap: “treble” weddenschap nummer 3.

Je totale winst komt overeen met de winst van “treble” weddenschap nummer 3, wat uitkomt op €33,72.

Totale winst = 1,33 x 1,30 x 3,90 x 5 = €33,72

4-voudig

Definitie: Een “4-voudige” weddenschap bestaat uit een combinatie van minimaal 4 selecties op verschillende gecombineerde evenementen. Je kunt tot 8 selecties combineren op verschillende evenementen.

Inzet: Een inzet van €1 op een “4-voudige” weddenschap met 5 selecties kost €5 (in totaal 5 verschillende weddenschappen).

Winst: Je wint je weddenschap als 1 van je weddenschappen juist is. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Voorbeeld: Laten we zeggen dat je besluit om een “4-voudige” weddenschap met 5 selecties van €5 in te zetten, wat neer komt op een totale inzet van €25:

- Team A – Team B: Overwinning voor Team B (2) (Notering van 1.34)
- Team C – Team D: Overwinning voor Team D (2) (Notering van 2.00)
- Team E – Team F: Overwinning voor Team F (2) (Notering van 2.25)
- Team G – Team H: Een gelijkspel (X) (Notering van 3.20)
- Team I – Team J: Overwinning voor Team I (1) (Notering van 1.76)

Je “4-voudige” weddenschap bestaat in dit geval uit 5 gecombineerde weddenschappen met ieder 4 selecties:

 • Weddenschap 1: Overwinning voor Team B, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, en een gelijkspel tussen Team G en Team H
 • Weddenschap 2: Overwinning voor Team B, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, en een overwinning voor Team I
 • Weddenschap 3: Overwinning voor Team B, een overwinning voor Team D, een gelijkspel tussen Team G en Team H, en een overwinning voor Team I
 • Weddenschap 4: Overwinning voor Team B, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, en een overwinning voor Team I
 • Weddenschap 5: Overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, en een overwinning voor Team I

De uitkomst van de geselecteerde wedstrijden is als volgt:

- Team A – Team B: Overwinning voor Team B (2)
- Team C – Team D: Overwinning voor Team D (2)
- Team E – Team F: Overwinning voor Team F (2)
- Team G – Team H: Een gelijkspel (X)
- Team I – Team J: Een gelijkspel (X)

Je hebt daarom 1 winnende “4-voudige” weddenschap: “4-voudige” weddenschap nummer 1.

Je totale winst komt overeen met de winst van “4-voudige” weddenschap nummer 1, wat uitkomt op €94,26.

Totale winst = 1,33 x 2,00 x 2,25 x 5 = €94,26

5-voudig

Definitie: Een “5-voudige” weddenschap bestaat uit een combinatie van minimaal 5 selecties op verschillende gecombineerde evenementen. Je kunt tot 8 selecties combineren op verschillende evenementen.

Inzet: Een inzet van €1 op een “5-voudige” weddenschap met 6 selecties kost €6 (in totaal 6 verschillende weddenschappen).

Winst: Je wint je weddenschap als 1 van je weddenschappen juist is. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Voorbeeld: Laten we zeggen dat je besluit om een “5-voudige” weddenschap met 6 selecties van €5 in te zetten, wat neer komt op een totale inzet van €30:

- Team A – Team B: Overwinning voor Team B (2) (Notering van 1.34)
- Team C – Team D: Overwinning voor Team D (2) (Notering van 2.00)
- Team E – Team F: Overwinning voor Team F (2) (Notering van 2.25)
- Team G – Team H: Een gelijkspel (X) (Notering van 3.20)
- Team I – Team J: Overwinning voor Team I (1) (Notering van 1.76)
- Team K – Team L: Overwinning voor Team K (1) (Notering van 1.37)

Je “5-voudige” weddenschap bestaat in dit geval uit 5 gecombineerde weddenschappen met ieder 4 selecties:

 • Weddenschap 1: Overwinning voor Team B, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, en een overwinning voor Team I
 • Weddenschap 2: Overwinning voor Team B, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, en een overwinning voor Team K
 • Weddenschap 3: Overwinning voor Team B, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een overwinning voor Team I, en een overwinning voor Team K
 • Weddenschap 4: Overwinning voor Team B, een overwinning voor Team D, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team I, en een overwinning voor Team K
 • Weddenschap 5: Overwinning voor Team B, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team I, en een overwinning voor Team K
 • Weddenschap 6: Overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team I, en een overwinning voor Team K

De uitkomst van de geselecteerde wedstrijden is als volgt:

- Team A – Team B: Overwinning voor Team B (2)
- Team C – Team D: Een gelijkspel (X)
- Team E – Team F: Overwinning voor Team F (2)
- Team G – Team H: Een gelijkspel (X)
- Team I – Team J: Overwinning voor Team I (1)
- Team K – Team L: Overwinning voor Team K (1)

Je hebt daarom 1 winnende “5-voudige” weddenschap: “5-voudige” weddenschap nummer 5.

Je totale winst komt overeen met de winst van “5-voudige” weddenschap nummer 5, wat uitkomt op €113,64.

Totale winst = 1,33 x 2,25 x 3,15 x 1,76 x 1,37 x 5 = €113,64

6-voudig

Definitie: Een “6-voudige” weddenschap bestaat uit een combinatie van minimaal 6 selecties op verschillende gecombineerde evenementen. Je kunt tot 8 selecties combineren op verschillende evenementen.

Inzet: Een inzet van €1 op een “6-voudige” weddenschap met 7 selecties kost €7 (in totaal 7 verschillende weddenschappen).

Winst:Je wint je weddenschap als 1 van je weddenschappen juist is. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Voorbeeld: Laten we zeggen dat je besluit om een “6-voudige” weddenschap met 7 selecties van €5 in te zetten, wat neer komt op een totale inzet van €35:

- Team A – Team B: Overwinning voor Team A (1) (Notering van 1.86)
- Team C – Team D: Overwinning voor Team D (2) (Notering van 1.54)
- Team E – Team F: Overwinning voor Team F (2) (Notering van 2.10)
- Team G – Team H: Een gelijkspel (X) (Notering van 3.70)
- Team I – Team J: Overwinning voor Team J (2) (Notering van 2.30)
- Team K – Team L: Overwinning voor Team K (1) (Notering van 1.86)
- Team M – Team N: Een gelijkspel (X) (Notering van 3.10)

Je “6-voudige” weddenschap bestaat in dit geval uit 28 gecombineerde weddenschappen met ieder 6 selecties:

 • Weddenschap 1: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team J, en een overwinning voor Team K
 • Weddenschap 2: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team J, en een gelijkspel tussen Team M en Team N.
 • Weddenschap 3: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team K, en een gelijkspel tussen Team M en Team N.
 • Weddenschap 4: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een overwinning voor Team J, een overwinning voor Team K, en een gelijkspel tussen Team M en Team N.
 • Weddenschap 5: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team J, een overwinning voor Team K, en een gelijkspel tussen Team M en Team N.
 • Weddenschap 6: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team J, een overwinning voor Team K, en een gelijkspel tussen Team M en Team N.
 • Weddenschap 7: Overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team J, een overwinning voor Team K, en een gelijkspel tussen Team M en Team N.

De uitkomst van de geselecteerde wedstrijden is als volgt:

- Team A – Team B: Overwinning voor Team A (1)
- Team C – Team D: Overwinning voor Team D (2)
- Team E – Team F: Overwinning voor Team F (2)
- Team G – Team H: Overwinning voor Team G (1)
- Team I – Team J: Overwinning voor Team J (2)
- Team K – Team L: Overwinning voor Team K (1)
- Team M – Team N: Een gelijkspel (X)

Je hebt daarom 1 winnende “6-voudige” weddenschap: “6-voudige” weddenschap nummer 4.

Je totale winst komt overeen met de winst van “6-voudige” weddenschap nummer 4, wat uitkomt op €402,70.

Totale winst = 1,86 x 1,54 x 2,10 x 2,30 x 1,86 x 3,10 x 5 = €402,70

7-voudig

Definitie: Een “7-voudige” weddenschap bestaat uit een combinatie van minimaal 7 selecties op verschillende gecombineerde evenementen. Je kunt tot 8 selecties combineren op verschillende evenementen.

Inzet: Een inzet van €1 op een “7-voudige” weddenschap met 8 selecties kost €8 (in totaal 8 verschillende weddenschappen).

Winst: Je wint je weddenschap als 1 van je weddenschappen juist is. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Voorbeeld: Laten we zeggen dat je besluit om een “7-voudige” weddenschap met 8 selecties van €5 in te zetten, wat neer komt op een totale inzet van €40:

- Team A – Team B: Overwinning voor Team A (1) (Notering van 1.86)
- Team C – Team D: Overwinning voor Team D (2) (Notering van 1.54)
- Team E – Team F: Overwinning voor Team F (2) (Notering van 2.10)
- Team G – Team H: Een gelijkspel (X) (Notering van 3.70)
- Team I – Team J: Overwinning voor Team J (2) (Notering van 2.30)
- Team K – Team L: Overwinning voor Team K (1) (Notering van 1.86)
- Team M – Team N: Een gelijkspel (X) (Notering van 3.10)
- Team O – Team P: Een gelijkspel (X) (Notering van 3.20)

Je “7-voudige” weddenschap bestaat in dit geval uit 8 gecombineerde weddenschappen met ieder 7 selecties:

 • Weddenschap 1: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team J, een overwinning voor Team K, en een gelijkspel tussen Team M en Team N.
 • Weddenschap 2: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team J, een overwinning voor Team K, en een gelijkspel tussen Team O en Team P.
 • Weddenschap 3: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team J, een gelijkspel tussen Team M en Team N, en een gelijkspel tussen Team O en Team P.
 • Weddenschap 4: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team K, een gelijkspel tussen Team M en Team N, en een gelijkspel tussen Team O en Team P.
 • Weddenschap 5: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een overwinning voor Team J, een overwinning voor Team K, een gelijkspel tussen Team M en Team N, en een gelijkspel tussen Team O en Team P.
 • Weddenschap 6: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team D, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team J, een overwinning voor Team K, een gelijkspel tussen Team M en Team N, en een gelijkspel tussen Team O en Team P.
 • Weddenschap 7: Overwinning voor Team A, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team J, een overwinning voor Team K, een gelijkspel tussen Team M en Team N, en een gelijkspel tussen Team O en Team P.
 • Weddenschap 8: Overwinning voor Team D, een overwinning voor Team F, een gelijkspel tussen Team G en Team H, een overwinning voor Team J, een overwinning voor Team K, een gelijkspel tussen Team M en Team N, en een gelijkspel tussen Team O en Team P.

De uitkomst van de geselecteerde wedstrijden is als volgt:

- Team A – Team B: Overwinning voor Team A (1)
- Team C – Team D: Een gelijkspel (X)
- Team E – Team F: Overwinning voor Team F (2)
- Team G – Team H: Een gelijkspel (X)
- Team I – Team J: Overwinning voor Team J (2)
- Team K – Team L: Overwinning voor Team K (1)
- Team M – Team N: Een gelijkspel (X)
- Team O – Team P: Een gelijkspel (X)

Je hebt daarom 1 winnende “7-voudige” weddenschap: nummer 7.

Je totale winst komt overeen met de winst van “7-voudige” weddenschap nummer 7, wat uitkomt op €3.066,60.

Totale winst = 1,86 x 2,10 x 3,70 x 2,30 x 1,86 x 3,10 x 3,20 x 5 = €3.066,60

Systeemweddenschappen

Definitie: Een systeemweddenschap is een combinatie van minimaal drie selecties. Als je ervoor kiest om een systeemweddenschap te plaatsen op drie selecties, dan heb je ervoor gekozen om op alle mogelijke combinaties van de 3 selecties in te zetten (in dit voorbeeld A-B/A-C/B-C). Zelfs als sommige selecties incorrect zijn kun je nog steeds winst op je wedbriefje ontvangen. Je kunt maximaal 8 selecties combineren. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Systeemweddenschappen worden weergeven met twee cijfers gescheiden door een slash bijv. 2/3. Het eerste cijfer geeft aan om welk type weddenschap het gaat (in dit geval dubbel) en het tweede cijfer geeft aan om hoeveel selecties het gaat (3 in dit voorbeeld).

Het plaatsen van een “2/3” systeemweddenschap: Zet in op het uiteindelijke resultaat (1 - X - 2) van een wedstrijd tussen Team A en Team B, Team C en Team D, en Team E en Team F.

Door op het uiteindelijke resultaat van de wedstrijd in te zetten, heb je de mogelijkheid om een van de volgende 3 beschikbare uitkomsten te selecteren:

- 1: Een overwinning voor het thuisteam.
- X: Een gelijkspel.
- 2: Een overwinning voor het uitteam.

Je kunt ervoor kiezen om op een gecombineerde overwinning voor Team B, Team C, en Team F.

1 - Klik op de notering in kwestie, zodat je selectie automatisch op het wedbriefje verschijnt. (“Gecombineerde” tab).
2 - Klik op het tabblad “Systeem” om een systeemweddenschap te maken.
3 - Vink één van de opties voor systeemweddenschappen aan om het soort weddenschap dat je wilt plaatsen te bepalen.
4 - Voer middels je toetsenbord in het witte veld het bedrag in dat je wilt inzetten.
5 - Klik nadat je de samenvatting van je weddenschap bent nagegaan (Aantal weddenschappen 1/ Inzet €15/ Winst: 51,75) op de knop “WEDDENSCHAP PLAATSEN”.

Je “2/3” systeemweddenschap bestaat in dit geval uit 3 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties:

 • Weddenschap 1: Overwinning voor Team B en Team C.
 • Weddenschap 2: Overwinning voor Team B en Team F.
 • Weddenschap 3: Overwinning voor Team C en Team F.

De uitkomst van de geselecteerde wedstrijden is als volgt:

- Team A – Team B - Overwinning voor Team B (2)
- Team C – Team D - Overwinning voor Team C (1)
- Team E – Team F - Overwinning voor Team F (2)

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 2 juiste weddenschappen hebt. In dit voorbeeld win je de weddenschap omdat weddenschappen 1, 2 en 3 juist zijn. Je winst komt daarmee uit op een bedrag van €53,85.

 • Weddenschap 1: 1.50 x 1.04 x 5 = €7,85
 • Weddenschap 2: 1.50 x 3.45 x 5 = €25,85
 • Weddenschap 3: 1.04 x 3.45 x 5 = €18,05

Totale winst: 7,85 + 25,85 + 18,05 = €51,75

Je totale winst wordt berekend door de winst van alle 3 de winnende “dubbele” weddenschappen bij elkaar op te tellen. Wat in dit geval uitkomt op €51,75.

Let op: Als één of meerdere weddenschappen in het felgeel worden weergeven, betekent dit dat desbetreffende notering is gewijzigd.

Belangrijke informatie: Hoe meer selecties er op het wedbriefje van je systeemweddenschap staan, des te hoger het aantal mogelijke combinaties. Onderstaand vind je een lijst van alle systeemweddenschappen:

Andere systeemweddenschappen met 3 selecties

Trixie

Definitie: Een “trixie” systeemweddenschap bestaat uit 4 weddenschappen met 3 selecties op verschillende evenementen. 3 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties en 1 gecombineerde weddenschap met 3 selecties:

Inzet: Een inzet van €1 op een trixie kost €4 (in totaal 4 verschillende weddenschappen)./p>

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 2 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
4 - 3 1 - - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 4
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 3
3voudig 1
4voudig -
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

Patent

Definitie: Een “patent” bestaat uit 7 weddenschappen met 3 selecties op verschillende evenementen: 3 enkelvoudige weddenschappen, 3 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties en 1 gecombineerde weddenschap met 3 selecties:

Inzet: Een inzet van €1 op een patent kost €7 (in totaal 7 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, één van de weddenschappen juist is. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
7 3 3 1 - - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 7
Enkelvoudige weddenschappen 3
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 3
3voudig 1
4voudig -
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

Systeemweddenschappen met 4 selecties

2/4

Definitie: Een “2/4” bestaat uit 6 weddenschappen met 4 selecties op verschillende evenementen: 6 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “2/4” kost €6 (in totaal 6 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 2 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
6 - 6 - - - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 6
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 6
3voudig -
4voudig -
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

3/4

Definitie: Een “3/4” bestaat uit 4 weddenschappen met 4 selecties op verschillende evenementen: 4 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “3/4” kost €4 (in totaal 4 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 3 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
4 - - 4 - - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 4
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig 4
4voudig -
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

Yankee

Definitie: Een “yankee” bestaat uit 11 weddenschappen met 4 selecties op verschillende evenementen: 4 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties, 4 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties en 1 gecombineerde weddenschap met 4 selecties:

Inzet: Een inzet van €1 op een “yankee” kost €11 (in totaal 11 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 2 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
11 - 6 4 1 - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 11
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 6
3voudig 4
4voudig 1
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

Lucky 15

Definitie: Een “lucky 15” bestaat uit 15 weddenschappen met 4 selecties op verschillende evenementen: 4 enkelvoudige weddenschappen, 4 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties, 4 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties en 1 gecombineerde weddenschap met 4 selecties:

Inzet: Een inzet van €1 op een “lucky 15” kost €15 (in totaal 15 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, één van de weddenschappen juist is. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
15 4 6 4 1 - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 15
Enkelvoudige weddenschappen 4
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 6
3voudig 4
4voudig 1
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

Systeemweddenschappen met 5 selecties

2/5

Definitie: Een “2/5” bestaat uit 10 weddenschappen met 5 selecties op verschillende evenementen: 10 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “2/5” weddenschap kost €10 (in totaal 10 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 2 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
10 - 10 - - - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 10
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 10
3voudig -
4voudig -
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

3/5

Definitie: Een “3/5” bestaat uit 10 weddenschappen met 5 selecties op verschillende evenementen: 10 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties

Inzet: Een inzet van €1 op een “3/5” weddenschap kost €10 (in totaal 10 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 3 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
10 - - 10 - - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 10
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig 10
4voudig -
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

4/5

Definitie: Een “4/5” bestaat uit 5 weddenschappen met 5 selecties op verschillende evenementen: 5 gecombineerde weddenschappen met ieder 4 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “4/5” kost €5 (in totaal 5 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 4 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
5 - - - 5 - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 5
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig -
4voudig 5
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

Super Yankee

Definitie: Een “super yankee” bestaat uit 26 weddenschappen met 5 selecties op verschillende evenementen: 10 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties, 10 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties, 5 gecombineerde weddenschappen met ieder 4 selecties en 1 gecombineerde weddenschap met 5 selecties:

Inzet: Een inzet van €1 op een “super yankee” kost €26 (in totaal 26 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 2 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
26 - 10 10 5 1 - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 26
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 10
3voudig 10
4voudig 5
5voudig 1
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

Lucky 31

Definitie: Een “lucky 31” bestaat uit 31 weddenschappen met 5 selecties op verschillende evenementen: 5 enkelvoudige weddenschappen, 10 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties, 10 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties, 5 gecombineerde weddenschappen met ieder 4 selecties en 1 gecombineerde weddenschap met 5 selecties:

Inzet: Een inzet van €1 op een “lucky 31” weddenschap kost €31 (in totaal 31 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, één van de weddenschappen juist is. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
31 5 10 10 5 1 - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 31
Enkelvoudige weddenschappen 5
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 10
3voudig 10
4voudig 5
5voudig 1
6voudig -
7voudig -
8voudig -

Systeemweddenschappen met 6 selecties

2/6

Definitie: Een “2/6” bestaat uit 15 weddenschappen met 6 selecties op verschillende evenementen: 15 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “2/6” weddenschap kost €15 (in totaal 15 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 2 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
15 - 15 - - - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 15
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 15
3voudig -
4voudig -
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

3/6

Definitie: Een “3/6” bestaat uit 20 weddenschappen met 6 selecties op verschillende evenementen: 20 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “3/6” weddenschap kost €20 (in totaal 20 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 3 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
20 - - 20 - - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 20
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig 20
4voudig -
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

4/6

Definitie: Een “4/6” bestaat uit 15 weddenschappen met 6 selecties op verschillende evenementen: 15 gecombineerde weddenschappen met ieder 4 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “4/6” weddenschap kost €15 (in totaal 15 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 4 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
15 - - - 15 - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 15
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig -
4voudig 15
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

5/6

Definitie: Een “5/6” bestaat uit 6 weddenschappen met 6 selecties op verschillende evenementen: 6 gecombineerde weddenschappen met ieder 5 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “5/6” kost €6 (in totaal 6 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 5 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
6 - - - - 6 - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 6
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig -
4voudig -
5voudig 6
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

Heinz

Definitie: Een “Heinz” bestaat uit 57 weddenschappen met 6 selecties op verschillende evenementen: 15 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties, 20 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties, 15 gecombineerde weddenschappen met ieder 4 selecties, 6 gecombineerde weddenschap met 5 selecties en 1 gecombineerde weddenschap met 6 selecties:

Inzet: Een inzet van €1 op een “heinz” weddenschap kost €57 (in totaal 57 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 2 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
57 - 15 20 15 6 1 - -
Aantal geplaatste weddenschappen 57
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 15
3voudig 20
4voudig 15
5voudig 6
6voudig 1
7voudig -
8voudig -

 

Lucky 63

Definitie: Een “lucky 63” bestaat uit 63 weddenschappen met 6 selecties op verschillende evenementen: 6 enkelvoudige weddenschappen, 15 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties, 20 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties, 15 gecombineerde weddenschappen met ieder 4 selecties, 6 gecombineerde weddenschap met 5 selecties en 1 gecombineerde weddenschap met 6 selecties:

Inzet: Een inzet van €1 op een “lucky 63” weddenschap kost €63 (in totaal 63 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, één van de weddenschappen juist is. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
63 6 15 20 15 6 1 - -
Aantal geplaatste weddenschappen 63
Enkelvoudige weddenschappen 6
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 15
3voudig 20
4voudig 15
5voudig 6
6voudig 1
7voudig -
8voudig -

Systeemweddenschappen met 7 selecties

2/7

Definitie: Een “2/7” bestaat uit 21 weddenschappen met 7 selecties op verschillende evenementen: 21 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “2/7” weddenschap kost €21 (in totaal 21 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 2 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
21 - 21 - - - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 21
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 21
3voudig -
4voudig -
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

3/7

Definitie: Een “3/7” bestaat uit 35 weddenschappen met 7 selecties op verschillende evenementen: 35 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “3/7” weddenschap kost €35 (in totaal 35 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 3 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
35 - - 35 - - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 35
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig 35
4voudig -
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

4/7

Definitie: Een “4/7” bestaat uit 35 weddenschappen met 7 selecties op verschillende evenementen: 35 gecombineerde weddenschappen met ieder 4 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “4/7” weddenschap kost €35 (in totaal 35 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 4 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
35 - - - 35 - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 35
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig -
4voudig 35
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

5/7

Definitie: Een “5/7” bestaat uit 21 weddenschappen met 7 selecties op verschillende evenementen: 21 gecombineerde weddenschappen met ieder 5 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “5/7” weddenschap kost €21 (in totaal 21 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 5 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
21 - - - - 21 - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 21
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig -
4voudig -
5voudig 21
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

6/7

Definitie: Een “6/7” bestaat uit 7 weddenschappen met 7 selecties op verschillende evenementen: 21 gecombineerde weddenschappen met ieder 6 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “6/7” weddenschap kost €7 (in totaal 7 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 6 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
7 - - - - - 7 - -
Aantal geplaatste weddenschappen 7
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig -
4voudig -
5voudig -
6voudig 7
7voudig -
8voudig -

 

Super Heinz

Definitie: Een “Super Heinz” bestaat uit 120 weddenschappen met 7 selecties op verschillende evenementen: 21 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties, 35 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties, 35 gecombineerde weddenschappen met ieder 4 selecties, 21 gecombineerde weddenschap met 5 selecties, 7 gecombineerde weddenschappen met 6 selecties en 1 gecombineerde weddenschap met 7 selecties:

Inzet: Een inzet van €1 op een “Super Heinz” weddenschap kost €120 (in totaal 120 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 2 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
120 - 21 35 35 12 7 1 -
Aantal geplaatste weddenschappen 120
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 21
3voudig 35
4voudig 35
5voudig 21
6voudig 7
7voudig 1
8voudig -

Systeemweddenschappen met 8 selecties

2/8

Definitie: Een “2/8” bestaat uit 28 weddenschappen met 8 selecties op verschillende evenementen: 28 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “2/8” weddenschap kost €28 (in totaal 28 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 2 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
28 - 28 - - - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 28
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 28
3voudig -
4voudig -
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

3/8

Definitie: Een “3/8” weddenschap bestaat uit 56 weddenschappen met 8 selecties op verschillende evenementen: 56 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “3/8” weddenschap kost €56 (in totaal 56 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 3 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
56 - - 56 - - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 56
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig 56
4voudig -
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

4/8

Definitie: Een “4/8” weddenschap bestaat uit 70 weddenschappen met 8 selecties op verschillende evenementen: 70 gecombineerde weddenschappen met ieder 4 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “4/8” weddenschap kost €70 (in totaal 70 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 4 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
70 - - - 70 - - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 70
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig -
4voudig 70
5voudig -
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

5/8

Definitie: Een “5/8” weddenschap bestaat uit 56 weddenschappen met 8 selecties op verschillende evenementen: 56 gecombineerde weddenschappen met ieder 5 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “5/8” weddenschap kost €56 (in totaal 56 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 5 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
56 - - - - 56 - - -
Aantal geplaatste weddenschappen 56
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig -
4voudig -
5voudig 56
6voudig -
7voudig -
8voudig -

 

6/8

Definitie: Een “6/8” weddenschap bestaat uit 28 weddenschappen met 8 selecties op verschillende evenementen: 28 gecombineerde weddenschappen met ieder 6 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “6/8” weddenschap kost €28 (in totaal 28 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 6 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
28 - - - - - 28 - -
Aantal geplaatste weddenschappen 28
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig -
4voudig -
5voudig -
6voudig 28
7voudig -
8voudig -

 

7/8

Definitie: Een “7/8” bestaat uit 8 weddenschappen met 8 selecties op verschillende evenementen: 8 gecombineerde weddenschappen met ieder 7 selecties.

Inzet: Een inzet van €1 op een “7/8” weddenschap kost €8 (in totaal 8 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 7 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
8 - - - - - - 8 -
Aantal geplaatste weddenschappen 8
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel -
3voudig -
4voudig -
5voudig -
6voudig -
7voudig 8
8voudig -

 

Goliath

Definitie: Een “Goliath” bestaat uit 247 weddenschappen met 8 selecties op verschillende evenementen: 28 gecombineerde weddenschappen met ieder 2 selecties, 56 gecombineerde weddenschappen met ieder 3 selecties, 70 gecombineerde weddenschappen met ieder 4 selecties, 56 gecombineerde weddenschap met 5 selecties, 28 gecombineerde weddenschappen met 6 selecties, 8 gecombineerde weddenschappen met ieder 7 selecties en 1 gecombineerde weddenschap met 8 selecties:

Inzet: Een inzet van €1 op een “Goliath” weddenschap kost €247 (in totaal 247 verschillende weddenschappen).

Winst: Je weddenschap wordt als winnende weddenschap beschouwd als, en alleen als dit het geval is, je minimaal 2 juiste weddenschappen hebt. Met meer winnende weddenschappen ontvang je een hogere winst.

Aantal geplaatste weddenschappen Enkelvoudige weddenschappen Gecombineerde weddenschappen
Dubbel 3voudig 4voudig 5voudig 6voudig 7voudig 8voudig
247 - 28 56 70 56 28 8 1
Aantal geplaatste weddenschappen 247
Enkelvoudige weddenschappen -
Gecombineerde
weddenschappen
Dubbel 28
3voudig 56
4voudig 70
5voudig 56
6voudig 28
7voudig 8
8voudig 1

Each-Way weddenschappen

Wat is een Each-Way weddenschap?

Een Each-Way (E/W) weddenschap is een weddenschap bestaande uit twee afzonderlijke delen - een win-gedeelte en een plaats-gedeelte. Het win-gedeelte van de weddenschap staat op je selectie om het evenement te winnen, en het plaats-gedeelte staat op je selectie om ofwel als eerste te eindigen of binnen de door de race gespecificeerde plaatsingsvoorwaarden (bijvoorbeeld 2e, 3e, 4e, etc.). De weddenschap is erg populair bij paardenraces, omdat je hiermee winst kunt maken, zelfs als je paard niet als eerste eindigt.

Hoe werken Each-Way weddenschappen?

Wanneer je een Each-Way weddenschap plaatst (door het selectievakje E / W aan te vinken), wordt je inzet verdubbeld, met de ene helft toegewezen aan de rechtstreekse winst en de andere helft toegewezen aan jouw renner die binnen de plaatsingsvoorwaarden eindigt. Elke race heeft gespecificeerde plaatsingsbepalingen afhankelijk van het aantal renners, b.v. ¼ 1-2-3. In dit voorbeeld betaalt een Each-Way weddenschap op een renner die als eerste eindigt, op twee manieren: je wint het rechtstreekse deel van de weddenschap, maar je wint ook het plaats-gedeelte tegen ¼ van de rechtstreekse noteringen, als het in de top 3 eindigde.

Bijvoorbeeld:

Je plaatst een Each-Way weddenschap van €2 op een 12/1 shot in een race met E/W-voorwaarden ¼ 1-2-3

Als je selectie als eerste eindigt:

- Je wint €12 plus je inzet voor de rechtstreekse overwinning - je wint ook €3 (kwart van de rechtstreekse notering: 3/1) plus je inzet voor plaatsing (d.w.z. eindigend in de top 3). Als je selectie op de 2e of 3e plaats eindigt:

- Het rechtstreekse deel van de weddenschap verliest - Je wint €3 plus je inzet voor plaatsing.

Als je selectie buiten de plaatsingsvoorwaarden van de race eindigt, verliezen beide weddenschappen.

Hoe werken Each-Way Accumulators?

Voor de afwikkeling van Each-Way Accumulators, wordt het win-gedeelte van de eerste weddenschap overgedragen naar het win-gedeelte van de volgende weddenschap en op dezelfde manier wordt het Each-Way-gedeelte van de weddenschap overgedragen naar de Each-Way-gedeelte van de volgende weddenschap.

Bijvoorbeeld:

Je plaatst een E/W-accumulator van €1 op selectie A in Race A en selectie B in Race B. Dit betekent dat je een rechtstreekse (win) accumulator en een plaats-accumulator hebt.

Als selectie A wint en selectie B enkel plaatst, verliest het rechtstreekse gedeelte van de accumulator, maar het plaats-gedeelte wint.

Als selectie A enkel plaatst en selectie B wint, dan zal het rechtstreekse gedeelte van de accumulator opnieuw verliezen, maar het plaats-gedeelte zal winnen.

Teaser Weddenschappen

 

Algemeen

Een teaserweddenschap laat je toe de puntenspreiding en de speltotalen op twee of meer American Football of basketbal teams te wijzigen door een vastgesteld aantal punten te kiezen.

Het aantal geselecteerde teams en punten bepalen je uitbetalingsnotering.

Hoe werken Teaserweddenschappen?

Alle selecties moeten succesvol zijn om de teaserweddenschap te winnen.

Een push in een 2-team/pick teaser, zonder verlies, wordt beschouwd als 'geen actie' en krijgt de inzet terugbetaald.

Een push in teasers van meer dan twee teams zal ertoe leiden dat de weddenschap naar een lager niveau gaat, indien mogelijk, of verlies indien niet mogelijk.

Teaserweddenschappen zijn alleen toegestaan op pre-wedstrijd evenementen en alleen op bepaalde liga's, waaronder:

 • I. Reguliere teasers voor NBA, NCAAB of andere liga's in welke teaserweddenschappen zijn toegestaan: (4, 4.5 en 5 voor Basketbal en 6, 6.5 en 7 voor American Football)
 • II. SUPER TEASERS: '3 teams' teaser - koop 8 punten, gelijke stand verliest, noteringen -120/1.83
 • III. MONSTER TEASER: '4 teams' teaser - koop 10 punten, gelijke stand verliest, noteringen -120/1.83
 • IV. FOOTBALL - SUPER TEASERS: '3 teams' teaser - koop 10 punten, gelijke stand verliest, noteringen -120/1.83
 • V. FOOTBALL - MONSTER TEASER: '4 teams' teaser - koop 13 punten, gelijke stand verliest, noteringen -140/1.71
 

Welkom op onze betFIRST FAQ's-PAGINA
(Terug)

Vind hier alle nodige informatie en antwoord op al je vragen!

Accountbeheer

Hoe kan ik me registreren op betFIRST?

Registeren is gratis. Wacht dus niet langer.

Het kan niet makkelijker: klik in de rechterbovenhoek van de site op 'Inschrijven' en vul het formulier in. Voltooi je registratie door op ‘Inschrijven’ te klikken.

Kan ik meerdere accounts openen op betFIRST?

Op betFIRST is uitsluitend één account per speler toegestaan (cash card account inbegrepen!). Het openen en gebruiken van verschillende accounts is in strijd met onze algemene voorwaarden en kan leiden tot blokkering of sluiting van de betreffende accounts.

Wat is itsme®️?

Met de itsme® app kan je online je identiteit aantonen. Het is de manier om op een makkelijke, snelle en vooral veilige manier je betFIRST account aan te maken en te verifiëren.

Hoe registreer en verifieer ik mijn account met itsme®️?

Wie itsme®️ voor het eerst gebruikt, moet de app koppelen aan zijn bankkaart of eID. Vanaf dan werkt de app als een twee stappen authenticatie.

Bij het registreren op betFIRST moet je op het itsme®️ logo klikken. Dan kan je daar je gsm-nummer ingeven. Vervolgens krijg je op je telefoon een melding van de app met vermelding welke gegevens betFIRST over je opvraagt. Vanaf dan volstaat het om te bevestigen met je pincode of Touch ID. Na het volgen van deze stappen kan je beginnen spelen bij betFIRST en is je account meteen geverifieerd.

Waarom zou ik kiezen voor een snelle registratie & verificatie van mijn account met itsme®️?

itsme®️ is veilig, makkelijk in gebruik en respecteert de privacy van je data. Ook de Belgische Kansspelcommissie is een voorstander van het gebruik. itsme®️ legt immers een rechtstreekse link met het rijksregister en daardoor ben je als speler optimaal beschermd. Via itsme®️ moet je ook niet langer documenten zoals bijvoorbeeld een foto van je id uploaden. De verificatie met de app volstaat! 

Wat kan ik doen als ik mijn gebruikersnaam of wachtwoord ben vergeten?

Als je je wachtwoord bent vergeten, klik op de 'Inloggen'-knop in de rechterbovenhoek van de site en dan op Wachtwoord vergeten? en vul het formulier in. Vervolgens wordt er een tijdelijke link naar je e-mail gestuurd zodanig dat je wachtwoord gewijzigd kan worden.

Als je je gebruikersnaam bent vergeten, neem dan contact op met onze klantendienst. Een van onze medewerkers zal je identiteit verifiëren door je een reeks strikte vragen te stellen voordat persoonlijke gegevens met jou worden uitgewisseld volgens de GRPR-regels.

Kan ik mijn e-mailadres gebruiken om in te loggen?

Ja. Je kan je voortaan inloggen op je betFIRST account door ofwel je e-mailadres of gebruikersnaam in te voeren.

Je kan enkel het e-mailadres gebruiken dat verbonden is aan je account, andere e-mailadressen worden niet toegestaan.

Hoe kan ik mijn wachtwoord veranderen?

Hier bij betFIRST stellen we prijs op de veiligheid van onze klanten. Om jouw data te beschermen moedigen we je daarom aan om je wachtwoord regelmatig te veranderen. Daarom adviseren we je elke zes maanden om je wachtwoord te veranderen door een aangepaste Verander Wachtwoord pop up te tonen wanneer je inlogt. Al wat je moet doen is het formulier invullen om je nieuwe wachtwoord aan te maken. Weet ook dat je geen nieuw wachtwoord moet aanmaken, daar je simpelweg door kan gaan naar je account door op de Doorgaan zonder je wachtwoord te veranderen link te klikken.

Je kan je wachtwoord ook op elk moment veranderen door naar de Verander Wachtwoord sectie in het Mijn Account tabblad van de Kassa te gaan. Je moet je huidige wachtwoord invoeren en daarna het nieuwe wachtwoord twee keer invoeren om het te wijzigen.

Hoe kan ik de Digicode functie inschakelen om sneller in te loggen op mijn account?

De Digicode functie staat je toe in te loggen op je account door simpelweg je unieke 4-cijferige code in te voeren. Deze zeer veilige optie is enkel beschikbaar op mobiele toestellen en tablet computers. Deze functie kan ingeschakeld en uitgeschakeld worden op elk moment.

 

Om er gebruik van te maken moet je simpelweg de onderstaande stappen volgen:

 • Ga naar de Instellingen sectie van het hamburger menu of het Mijn Account menu
 • Schakel Digicode in
 • Stel in en bevestig je 4-cijferige code
 • Log de volgende keer in met je 4-cijferige code

Hoe schakel ik de “Login met Touch ID” optie in?

Deze functie is enkel beschikbaar voor iOS en Android gebruikers. Indien je de app nog niet gedownload hebt kan je dit doen op de volgende pagina.

Al wat je moet doen is de Touch ID knop wijzigen naar de aan-positie. Deze kan gevonden worden op de login pagina of door het My Account menu uit te vouwen.

Eens ingeschakeld kan je de volgend keer dat je inlogt simpelweg de TouchID functionaliteit van je toestel gebruiken.

De optie werkt enkel als je deze optie hebt ingeschakelt op je smartphone.

Je kan deze natuurlijk op elk moment uitschakelen door de Touch ID button te wijzigen naar de uit-positie.

Hoe schakel ik de “Login met Face ID” optie in?

Deze functie is enkel beschikbaar voor iOS en Android gebruikers. Indien je de app nog niet gedownload hebt kan je dit doen op de volgende pagina.

Al wat je moet doen is de Face ID knop wijzigen naar de aan-positie. Deze kan gevonden worden op de login pagina of door het My Account menu uit te vouwen.

Eens ingeschakeld kan je de volgend keer dat je inlogt simpelweg de Face ID functionaliteit van je toestel gebruiken.

De optie werkt enkel als je deze optie hebt ingeschakelt op je smartphone.

Je kan deze natuurlijk op elk moment uitschakelen door de Face ID button te wijzigen naar de uit-positie.

Hoe schakel ik de Auto-Login functie in?

Deze functie is enkel beschikbaar voor iOS en Android gebruikers. Indien je de app nog niet gedownload hebt kan je dit doen op de volgende pagina.

Al wat je moet doen is de Auto-Login knop wijzigen naar de aan-positie. Deze kan gevonden worden op de login pagina of door het My Account menu uit te vouwen.

Eens ingeschakeld zal je de volgende keer heel snel ingelogd raken daar je je gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.

Je kan deze natuurlijk op elk moment uitschakelen door de Face ID button te wijzigen naar de uit-positie.

Hoe kan ik mijn persoonlijke documenten uploaden?

Denk er allereerst aan dat alle spelers hun identiteitsbewijs moeten opsturen voordat ze geld van hun account opnemen.

Om je documenten te uploaden, ga naar de kassa en klik vervolgens op het tabblad Mijn account en vervolgens op Document Versturen. Volg de instructies op het scherm, upload de kopieën van jouw documenten door op het bijbehorende pictogram te klikken en druk vervolgens op VERSTUUR.

Hou er rekening mee dat je zowel de voor- als achterkant van je ID moet verzenden. Als je dit niet doet, zullen onze medewerkers je account als niet gecertificeerd registreren, waardoor je geen geld meer kan opnemen.

Hoe kan ik geld overboeken tussen mijn betFIRST-accounts?

Je kunt cash geld overboeken tussen je betFIRST Sport- en betFIRST Casino-accounts via de Kassa onder het gedeelte Overboeking. Voer eenvoudig het bedrag in dat je wilt overboeken en klik om te bevestigen.

Let op: als je actieve bonussen gebruikt, moet je deze annuleren om een overschrijving te maken. Om te voorkomen dat je je bonussen verliest, moet je je houden aan de doorspeelvereisten die van toepassing zijn op onze bonussen. Meer details zijn te vinden op onze pagina Bonusvoorwaarden.

Hoe stel ik Reality Check waarschuwingen in op mijn account?

Om je speeltijd te beheersen kan je een Reality Check waarschuwing instellen. Om gebruik te maken van deze Reality Check tool, volg alsjeblieft deze stappen:

 • Log in op je betFIRST account
 • Ga naar de Verantwoord Spelen sectie van de Kassa
 • Selecteer het Reality Check tabblad
 • Kies het product waar je je waarschuwing voor wilt instellen
 • Wijzig jouw instellingen om de tijdsperiode in te stellen
 • Vul je wachtwoord in om de wijzigingen op te slaan

Eens ingesteld zal er een pop-up waarschuwing verschijnen als herinnering dat je voor de gespecifieerde tijdspanne ingelogd bent. Indien je ingelogd blijft, ontvang je na dezelfde tijdspanne nog een waarschuwing zodat je je speeltijd in de gaten kan houden.

De Reality Check tijd begint te lopen zodra je inlogt. Indien je enige wijzigingen doorvoert, zal de nieuwe instelling ingaan vanaf de volgende keer dat je inlogt.

Indien je de waarschuwingen vaker wilt ontvangen, zullen de wijzigingen meteen van toepassing zijn, maar als je ze minder vaak wil ontvangen duurt het 24u voor dit wordt toegepast.

Overweeg ook dat de standaardinstelling 60 minuten is, dit volgens de lokale wetgeving.

Hoe kan ik mezelf uitsluiten?

Indien je je zorgen maakt dat je risico loopt om een gokprobleem te ontwikkelen of je op dit moment een gokprobleem hebt, kan je jezelf uitsluiten voor een specifieke periode van 24u, 7 dagen, 1 maand, 6 maanden of permanent. Om gebruik te maken van deze Zelfuitsluitingstool moet je deze stappen volgen:

 • Log in op je betFIRST account
 • Ga naar de Mijn Account sectie van de Kassa
 • Selecteer het Zelfuitsluitingstabblad
 • Kies het product waar je je zelfuitsluiting voor wilt instellen
 • Wijzig jouw instellingen om de tijdsperiode in te stellen
 • Vul je wachtwoord in om de wijzigingen op te slaan

Gedurende een periode van zelfuitsluiting zal je je account niet kunnen gebruiken om te wedden of te spelen, maar je zal nog altijd kunnen inloggen om enig saldo af te halen. Het zal niet mogelijk zijn om je account om enige reden te heropenen, en betFIRST zal er alles aan doen om enige accounts die je opent op te sporen en te sluiten.

We verwijderen je ook uit onze marketing databases, maar we raden ook aan dat je betFIRST uit je notificaties verwijdert en je custom inbox uitschakelt.

Hoe kan ik een pauze nemen?

Indien je een pauze wil nemen van het spelen op onze website, kan je kiezen dit te doen voor een specifieke periode van 24u, 48u, 14 dagen of 30 dagen. Om gebruik te maken van deze Neem een Pauze tool, volg alsjeblieft deze stappen:

 • Log in op je betFIRST account
 • Ga naar de Verantwoord Spelen sectie van de Kassa
 • Selecteer het Neem een Pauze tabblad
 • Kies het product waar je je een pauze voor wil instellen
 • Wijzig jouw instellingen om de tijdsperiode in te stellen
 • Vul je wachtwoord in om de wijzigingen op te slaan

Gedurende een afkoelperiode zal je je account niet kunnen gebruiken om te wedden of te spelen, maar je zal nog altijd kunnen inloggen om enig saldo af te halen. Het is niet mogelijk om je account te heractiveren tot je gekozen periode tot een einde komt. Zodra de Pauze Nemen periode voorbij is, krijg je weer toegang tot je account en kan je opnieuw spelen.

We verwijderen je ook uit onze marketing databases, maar we raden ook aan dat je betFIRST uit je notificaties verwijdert en je custom inbox uitschakelt.

Hoe kan ik mijn account sluiten?

Indien je wenst om niet langer bij ons te spelen, kan je je account sluiten. Je kan ook beslissen een Pauze te Nemen voor enkele dagen of weken indien je denkt dat je risico loopt op een gokprobleem. Of als je denkt dat je op dit moment een gokprobleem hebt, kan je beslissen jezelf uit te sluiten. Om gebruik te maken van de Account Sluitingstool moet je deze stappen volgen:

 • Log in op je betFIRST account
 • Ga naar de Mijn Account sectie van de Kassa
 • Selecteer het Accountsluitingstabblad
 • Vermeld de reden waarom je je account wil sluiten
 • Vul je wachtwoord in om de wijzigingen op te slaan

Eens je account gesloten is, kan je enig overblijvend saldo afhalen. Maar je kan dit enkel en alleen doen indien je account geverifieerd is. Merk alsjeblieft op dat je niet langer fondsen zal kunnen storten of zal kunnen spelen op enige van onze producten.

Indien je je account wenst te heropenen kan je dit op enig moment doen door contact op te nemen met onze klantendienst.

We verwijderen je ook uit onze marketing databases, maar we raden ook aan dat je betFIRST uit je notificaties verwijdert en je custom inbox uitschakelt.

Hoe open ik een Cash Card account?

Je kan op elk moment een Cash Card account openen zelfs als je al geregistreerd bent op betFIRST. Al wat je moet doen is naar één van onze vele shops over het hele land gaan en het Cash Card registratieformulier invullen. Aan de kassa van de shop kan je cash op je Cash Card crediteren om weddenschappen te plaatsen op betFIRST, op de desktop of mobiele versie.

Eens je account gecreëerd is, krijg je wannneer je inlogt de kans om of online of met je Cash Card te spelen. Je bent helemaal vrij om te kiezen welk account je wil gebruiken. Daarna kan je overschakelen van de ene account naar de andere wanneer je maar wilt. Het is echter niet toegestaan om geld over te zetten tussen de twee.

Om alle details omtrent de Cash Card te vinden, bezoek onze specifieke sectie.

Stortingen & Uitbetalingen

Hoe maak ik een storting?

Je kunt gemakkelijk en gegarandeerd geld storten. Log in op de website, klik op Storten aan de rechterbovenkant en maak je keuze uit de vele beschikbare betaalmethodes.

Kan ik een storting maken met mijn bankkaart?

Ja, het is mogelijk om op onze website met een bankkaart een storting te maken. Dit is mogelijk door gebruik te maken van onze beschikbare e-wallets: Bancontact, Checkout en Hipay.

Waarom kan ik niet langer mijn kredietkaart gebruiken om geld te storten op mijn spelersaccount?

Controleer voor de zekerheid eerst of je de veiligheidscode (3 cijfers op de achterkant) correct hebt ingevoerd. Zorg er ook voor dat de ingangsdatum en vervaldatum correct zijn. Als dat het geval is, kunnen wij je adviseren om contact op te nemen met je bank om te controleren of er geen beperkingen gelden voor het gebruik van je kaart. Mocht het probleem hierna nog steeds bestaan, dan kun je het beste contact opnemen met onze klantendienst.

Waarom moet ik een extra stap in authenticatie doorgaan wanneer ik met mijn debietkaart stort?

Vanaf 1 januari 2021 vereist een nieuwe EU-wet - de Payment Services Directive (PSD2) - dat alle online betalingen in de EU een extra authenticatie stap doorgaan. Wat betekent dit voor mij?

Of je een aankoop doet met je mobiele computer, mobiele telefoon of andere digitale toestellen, het kan zijn dat je door een extra veiligheidscheck geleid wordt om je identiteit te bevestigen. Dit laat je bank of kaartuitgever weten dat jij de aankoop doet en beschermt je tegen fraude.

Wanneer het specifiek aankomt op aankopen met kaart, of wanneer je een storting doet met je kaart, moet je je transactie authenticeren voor deze goedgekeurd kan worden.

Hoewel je normaal gezien wordt doorverwezen naar de website van je kaartuitgever om je transactie te authenticeren, zal het gebruikte systeem afhangen van je bank of financiële instelling. Het kan zijn dat je een one-time passcode moet invoeren die je via SMS of e-mail ontvangt, de transactie moet bevestigen met je mobiele app of zelfs door biometrics (zoals vingerafdruk of gezichtsherkenning) te gebruiken.

Het kan zelfs al zijn dat als je online aankopen doet met je Visa of Mastercard dat je 3D authenticatie systemen hebt ervaren zoals 'Visa Secure' of 'Mastercard ID check'.

Indien je niet zeker bent over de specifieke authenticatiemethode die je bank gebruikt, neem contact met hen op door te bellen naar het nummer op de achterkant van je kaart of door contact op te nemen via hun app of website.

Kan ik een storting maken via een overboeking?

Ja, het is mogelijk om op onze website te storten via een overboeking. Je dient echter wel in staat te zijn om onze klantendienst van bewijs van betaling te voorzien om de betaling te valideren.

Wat betekent IBAN en waar kan ik mijn eigen nummer vinden?

IBAN staat voor 'International Bank Account Numner' en wordt gebruikt om op internationale schaal bankrekeningen te identificeren. Het is een unieke standaardcode die internationaal gebruik wordt om betalingen te verwerken. Het garandeert de veiligheid van je internationale betalingen.

Je kunt jouw IBAN terugvinden in je rekeninggegevens (RIB). Het is opgemaakt uit 27 tekens (waarvan 2 letters aan het begin) en bevat een RIB, een tweeletterige landcode (BE voor België) en een controle getal bestaande uit 2 cijfers.

Wat betekent BIC/SWIFT en waar kan ik mijn eigen nummer vinden?

BIC staat voor 'Bank Identifier Code' en is de unieke identificatiecode van jouw bank. Het wordt gereguleerd door een bedrijf genaamd SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) en wordt gebruikt om je bank meteen te kunnen identificeren en er tegoeden naar over te maken.

Jouw BIC vind je op je bankafschrift en bestaat uit 8-11 tekens.

Hoe kan ik mijn stortingslimieten instellen?

Bij betFIRST willen we je zoveel mogelijk hulp bieden om je spelactiviteiten op een verantwoorde manier te beheren en daarom zijn er restrictiemogelijkheden om je te beschermen terwijl je aan het spelen bent.

Je kunt deze tools gebruiken voor al onze producten en om je eigen stortingslimieten in te stellen. Het is belangrijk om jezelf limieten te stellen en te weten wanneer je moet stoppen. Het is de verantwoordelijkheid van iedere speler om zich ervan bewust van te zijn hoe belangrijk het is om zijn eigen limieten in te stellen. Op die manier kan je voorkomen dat je te veel geld uitgeeft aan kansspelen, of dat je het plezierige aspect van de activiteit uit het oog verliest. Het is belangrijk dat je zelf je limieten instelt en je hieraan houdt, om te voorkomen dat je als gevolg van kansspelen schulden maakt.

Overdadig spelen kan erg schadelijke gevolgen hebben. Als je niet in staat bent om je gokgedrag te controleren, raden we je aan om niet te wedden op onze website.

Bepaal de stortingslimieten om bij te houden hoeveel je uitgeeft

Blijf in controle over het spel - en je geld - door je eigen limieten in te stellen voor stortingsbedragen, zodat je zelf kunt bepalen hoeveel geld er op je rekening komt. Je kunt ervoor kiezen om deze bedragen per dag, per week of per maand in te stellen. Om gebruik te maken van deze stortingslimieten moet je deze stappen volgen:

 • Log in op je betFIRST-account
 • Ga naar de Verantwoord Spelen sectie van de Kassa
 • Selecteer de Stortinglimiet tab
 • Kies het product dat je zelf wilt beperken
 • Bewerk je instellingen om je nieuwe wekelijkse stortingslimiet in te stellen

In overeenstemming met de Belgische regelgeving wordt voor elk product automatisch een wekelijkse stortingslimiet van € 200 op je account ingesteld.

Je bent echter volledig vrij om op elk gewenst moment het maximale bedrag in te stellen dat je per week op betFIRST kunt storten.

Houd er rekening mee dat als je meer dan € 200 per week wilt storten, je aanvraag eerst moet worden goedgekeurd door de Belgische Kansspelcommissie. Als hun antwoord positief is, wordt je nieuwe stortingslimiet binnen 72 uur van kracht.

Als je je bestaande stortingslimiet wilt verlagen, gaat de nieuwe limiet onmiddellijk in. Het minimumbedrag dat je kunt kiezen is € 10.

Belangrijk: Overboekingen worden beschouwd als reguliere stortingen – dit betekent dat de overboekingen die je doet in aanmerking worden genomen bij het berekenen van je stortingslimiet. Als je bijvoorbeeld een wekelijkse limiet van € 500 op Sport hebt en nog steeds € 200 kunt storten totdat je limiet wordt gereset, kun je niet meer dan € 200 overboeken van Casino naar Sport.

Het stortingslimietsysteem is gebaseerd op een voortschrijdende periode van 7 dagen volgens de vereisten van de Belgische Kansspelcommissie. Dit betekent dat als je je stortingslimiet bijvoorbeeld instelt) op woensdag de 5e om 8 uur, deze vervolgens automatisch wordt gereset (oftewel van kracht wordt op woensdag de 12e om 8 uur.

Hoe kan ik een uitbetaling aanvragen?

Ga in je account naar de Kassa (dit kun je vinden onder de knop “Storten”) en klik vervolgens op “Uitbetalen”. Voer je rekeninggegevens in en bevestig je verzoek. Je uitbetalingsverzoek zal zo spoedig mogelijk door onze betaalpartner worden verwerkt, nadat de identiteitsdocumenten die je ons eerst moet opsturen geverifieerd zijn door onze agenten.

Houd er rekening mee dat dit meerdere dagen kan duren als de spelersaccount eerst geverifieerd moet worden.

Bedenk dat sinds zijn oprichting betFIRST altijd proactief heeft gevochten tegen het witwassen van geld. Daarom moeten alle spelers minstens 20% van hun storting inzetten voordat ze een opname kunnen aanvragen.

Welke zijn de beschikbare uitbetalingsmethodes?

Afhankelijk van je betalingsvoorkeuren zijn er 9 opties om uit te kiezen bij het maken van opnames.

Alle spelers kunnen bankoverschrijvingen gebruiken. Om ervoor te zorgen dat een correcte en veilige opname wordt uitgevoerd, moet je ervoor zorgen dat de kaart die je gebruikt dezelfde is als de kaart die op je spelersaccount is geregistreerd.

Voor diegenen die Paypal gebruiken om stortingen te doen op de site, is het ook mogelijk om geld op te nemen via hun Paypal-account.

Evenzo kunnen Skrill-gebruikers zowel stortingen als opnames verrichten via hun Skrill-account.

Evenzo kunnen NETELLER-gebruikers zowel stortingen als opnames verrichten via hun NETELLER-account.

Evenzo kunnen Paysafe-gebruikers zowel stortingen als opnames verrichten via hun Paysafe-account.

Evenzo kunnen Checkout-gebruikers zowel stortingen als opnames verrichten via hun Checkout-account.

Evenzo kunnen MuchBetter-gebruikers zowel stortingen als opnames verrichten via hun MuchBetter-account.

Evenzo kunnen CASHlib-gebruikers zowel stortingen als opnames verrichten via hun CASHlib-account.

Evenzo kunnen Trustly-gebruikers zowel stortingen als opnames verrichten via hun Trustly-account.

Kan ik een uitbetaling annuleren en het geld op mijn account terugzetten?

Je kan een uitbetaling annuleren en het bedrag terugzetten op je account om vervolgens verder te spelen. Om een uitbetaling te annuleren, ga in je account naar de kassa (dit kun je vinden onder de knop “Storten”) en kies voor het tabblad "Uitbetaling annuleren".

Waar kan ik de stortingen en uitbetalingen die ik deed nakijken?

Om een duidelijk en gedetailleerd overzicht te hebben van de financiële transacties die je maakte sinds je je registreerde op betFIRST kan je onze Geschiedenis sectie bekijken. Deze is onderverdeeld in vier subsecties (Aangevraagde Uitbetalingen, Gevalideerde Uitbetalingen, Gemaakte Stortingen & Gemaakte Transfers). Al wat je moet doen is naar de kassa navigeren en de Geschiedenis sectie of de subsectie die je wil zien selecteren.

In deze sectie kan je de tijdsperiode van jouw keuze selecteren om al je stortingen, uitbetalingen en transfers na te kijken. Op deze manier vind je makkelijk het bedrag en de ID van elke transactie evenals de betaalmethode die je gebruikte.

Weddenschappen

Hoe sluit ik een weddenschap af?

Controleer allereerst of je bent ingelogd op je account bij betFIRST. Voor meer informatie over hoe je een weddenschap kunt plaatsen en om meer te weten te komen over de verschillende soorten weddenschappen (enkelvoudig, gecombineerd, systeem), kun je onze “Wedgids” doorlezen. Je vindt de gids in bovenstaande “Gids”-tab of door hier te klikken.

Wat is het minimum/maximum inzetbedrag?

De minimuminzet voor pre-live enkelvoudige weddenschappen is € 0,07. De minimale inzet voor pre-live “systeem” en “gecombineerde” weddenschappen is € 0,10 en voor alle soorten LIVE weddenschappen bedraagt de minimale inzet € 0,13. De maximale inzet is afhankelijk van de sport, kampioenschap en het soort weddenschap. De precieze maximale inzetwaarde kun je bekijken door op je wedbriefje op “Max Inzet” te klikken, voordat je een weddenschap plaatst.

Hoe kan ik een weddenschap met een hogere inzet plaatsen dan maximaal is toegestaan?

In sommige gevallen wordt er op het wedbriefje een link “op verzoek” weergeven. Door op deze link te klikken, kun je een weddenschap indienen met een hogere inzet dan is toegestaan. Zodra je verzoek is ingediend, zal deze door een van onze traders worden beoordeeld. Je weddenschap zal vervolgens of geaccepteerd worden of onze trader zal je een ander bedrag aanbieden.

Hoe kan ik een weddenschap annuleren?

Zodra de weddenschap eenmaal is bevestigd kun je deze helaas niet meer terugdraaien. Deze regel staat beschreven in de algemene voorwaarden van betFIRST.

Ik kan geen weddenschap afsluiten: waarom niet?

Zorg er allereerst voor dat je genoeg geld hebt om je weddenschap te plaatsen. In het belang van gokverslaving en -schuld te voorkomen, kunnen er limieten worden gesteld aan je inzet. Als er een bonus actief is op je account en je geen echt geld meer over hebt, moet je mogelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen (zoals minimum noteringen) om je weddenschap te plaatsen.

Hoe kan ik mijn lopende weddenschappen bekijken?

Je moet ingelogd zijn op je account om je open weddenschappen te bekijken.

Op desktop, hou je muis over je Gebruikersnaam. Dit geeft het menu weer en geeft je toegang tot de hoofdsecties van je account. Je kan het aantal open weddenschappen die je hebt zien en ze één per één checken door op het "Open weddenschappen" tabblad te klikken. Door naar deze sectie te gaan ontdek je niet alleen de data over elk van deze (datum, soort weddenschap, quoteringen, potentiële winsten...) maar je kan ook de Cash Out functie gebruiken.

Op mobiele toestellen moet je simpelweg het "Cash Out" icoon aanraken in de top navigatiebalk. Het aantal open weddenschappen wordt ook weergegeven op een gele cirkel. In deze sectie kan je ook de Cash Out optie gebruiken.

Wat gebeurt er als een match wordt uitgesteld of geannuleerd?

Als je op een evenement (wedstrijd of competitie) hebt ingezet die geannuleerd, gestaakt of uitgesteld wordt, dan zou de weddenschap onder bepaalde voorwaarden, die voor iedere aangeboden sport staat aangegeven, nog steeds geldig kunnen zijn. Voor meer informatie over alle sporten kun je onze Wedregels per sport raadplegen, die toegankelijk is via de Hulp-pagina of door op hier te klikken.

Waarom leveren gecombineerde weddenschappen zoals 'Asian handicaps' meerdere wedbriefjes op?

Wanneer je een gecombineerde weddenschap plaatst die één of meerdere 'Asian handicaps' bevat, zullen er automatisch meerdere wedbriefjes in je wedgeschiedenis worden opgenomen. Dit type weddenschap houdt in feite in dat je inzet automatisch en gelijk verdeeld is over verschillende wedbriefjes op basis van het aantal selecties. Raadpleeg onze wedgids voor meer informatie over alle sporten. Deze is toegankelijk via de Hulp-pagina of door hier te klikken.

Hoe kan ik de optie Maximum inzet gebruiken?

De optie maximale inzet is om klanten een uitgebalanceerde service te bieden op basis van hun activiteit. De functie kan alleen worden gebruikt als klanten zijn aangemeld. Deze wordt weergegeven bij een enkelvoudige, gecombineerde en systeemweddenschappen. Het enige dat je hoeft te doen, is klikken/drukken op de optie Maximum inzet om deze automatisch weer te geven voor de geselecteerde selectie(s).

Hoe stel ik de Accepteer Noteringswijzigingen in?

 

Log in en selecteer Instellingen rechtsboven op het wedbriefje. Er zullen 3 opties verschijnen:

- Accepteer alle noteringswijzigingen
- Accepteer enkel betere noteringen
- Accepteer geen enkele

De optie 'Accepteer geen enkele' is standaard ingeschakeld. Klanten moeten de juiste optie selecteren om de geaccepteerde noteringswijziging toe te passen op hun account.

Als je ‘Accepteer alle Noteringswijzigingen’ selecteert, hoeft de klant niet te bevestigen als de noteringswijziging vooraf ging aan de plaatsing van de weddenschap.

Als je ‘Accepteer alleen betere noteringen’ selecteert, moet je een klantbevestiging ontvangen voordat de weddenschap wordt geplaatst, als de noteringen veranderen, is dat niet in hun voordeel.

Selecteer je ‘Accepteer geen enkele’ vereist een klantbevestiging telkens als de noteringen veranderen, ongeacht of ze toenemen of afnemen.

Nadat de klant zijn keuze heeft gemaakt, wordt de geselecteerde optie gemarkeerd en wordt het scherm met de instellingen verwijderd en wordt het wedbriefje opnieuw weergegeven.

Wanneer er een noteringswijziging is, zullen klanten op de hoogte worden gesteld met het volgende bericht binnen in het wedbriefje; De noteringen zijn veranderd, accepteer alstublieft.

Klanten die de wijzigingen niet willen accepteren, moeten eenvoudigweg de selectie van het wedbriefje verwijderen door de 'X' in de rechterbovenhoek te selecteren.

Hoe handelen we weddenschappen af?

We handelen weddenschappen altijd zo snel mogelijk en zodra de resultaten beschikbaar zijn af.

We proberen alle weddenschappen af te handelen binnen één uur na het einde van het evenement en In-Play weddenschappen tijdens het evenement, zodra het resultaat beschikbaar is. In sommige gevallen kan er een korte vertraging zijn terwijl we wachten op bevestiging van de resultaten van onze verschillende data providers.

Wat is ons afhandelingsbeleid inzake weddenschappen?

Weddenschappen worden afgehandeld volgens onze eigen regels, die afhandeling van weddenschappen bepalen voor individuele markten.

Je kan specifieke regels voor afhandeling vinden op onze pagina Regels Sportweddenschappen waar je de sport van jouw keuze kan selecteren (als je bijvoorbeeld meer te weten wil komen over voetbal kan je hier klikken en voor tennis kan je hier klikken).

Waarom werd mijn weddenschap als ongeldig afgehandeld?

Een afhandeling als ongeldig betekent dat jouw inzet terugbetaald werd. Indien je niet zeker bent waarom je weddenschap ongeldig verklaard werd, raden we je aan de details te checken op je wed informatie ticket, dat je kan vinden in je Wedgeschiedenis sectie. Of, je kan de relevante Regels Sportweddenschappen pagina raadplegen of contact opnemen met ons Klantenservice Team.

Waarom werden mijn winsten niet volledig uitbetaald?

Er kunnen tijden zijn waar de winsten van je weddenschap niet helemaal overeenkomen met de gequoteerde winsten op het moment dat je de weddenschap plaatste. Dit kan zijn door redenen zoals:

Regel 4 Deducties

Een Regel 4 deductie is een standaard in de industrie die toegepast wordt op enige winnende weddenschappen waar een deelnemer zich terugtrekt na het moment dat de weddenschap geplaatst werd en voor de start van het evenement. Je kan berekende deducties zien in de corresponderende tabel in de Paardenrennen Regels sectie. Voor meer informatie verwijzen we je naar de Regel 4 Deducties sectie.

Dead Heat

Een Dead Heat komt voor wanneer twee of meer deelnemers eindigen in een gelijke positie; enige weddenschappen op deze deelnemers worden afgehandeld volgens dead heat regels. Bijvoorbeeld, indien drie deelnemers voor de eerste plaats wedijveren in enig evenement, worden alle weddenschappen geplaatst op enige van deze drie deelnemers afgehandeld als winnaars aan een derde van de inzet aan de volledige gegeven quoteringen. Voor meer informatie verwijzen we je naar de Dead Heat sectie.

Duidelijke Fout

Dit is wanneer de quoteringen of gequoteerde lijn duidelijk fout zijn op het moment dat de weddenschap geplaatst wordt. Eens de fout verbeterd is wordt de weddenschap opnieuw afgehandeld volgens de juiste quoteringen. Voor meer informatie verwijzen we je naar de Algemene Voorwaarden .

Hoe wordt je weddenschap afgehandeld indien één of meer selecties waarop je wedde niet deelnemen?

Indien enige van je selecties niet deelneemt aan een evenement en ongeldig verklaard wordt, zullen de volgende regels van toepassing zijn.

Voor enkelvoudige weddenschappen wordt je inzet terugbetaald, voor combi weddenschappen blijft de weddenschap geldig en wordt deze afgehandeld met de overblijvende selecties.

Bijvoorbeeld, indien je een driedubbele weddenschap plaatste en één selectie ongeldig verklaard wordt, wordt de weddenschap afgehandeld als een dubbele weddenschap volgens de overblijvende twee selecties.

Waar vind ik de resultaten van de evenementen waar ik op wed?

De resultaten van je afgehandelde weddenschappen kan je vinden in je Wedgeschiedenis Sectie.

betFIRST heeft ook een eigen resultaten pagina waar je scores kan zien en resultaten kan vinden voor elk evenement dat we aanbieden op onze website.

Paardenrennen en Windhondenrennen resultaten kan je vinden op de Paardenrennen of Windhondenrennen wed sectie ongeveer tien minuten na het einde van de race. Klik simpelweg op de race van jouw keuze om de resultaten te zien.

Wat zijn de Regel 4 Deducties?

De Regel 4 deductie is een industriestandaard waar een gequoteerde deductie toegepast wordt.

Wanneer bookmakers quoteringen aanbieden op een evenement verwachten ze dat alle deelnemers meedoen. Wanneer een deelnemer zich terugtrekt uit een evenement wordt een Regel 4 deductie toegepast op alle weddenschappen die geplaatst werden voor de terugtrekking, om het lagere aantal deelnemers te weerspiegelen.

De grootte van de deductie hangt af van de quoteringen op de teruggetrokken deelnemer(s) op het moment dat ze zich terugtrekken. Hoe korter de quoteringen hoe groter de Regel 4 Deductie. Je kan berekende deducties zien in de corresponderende tabel in de Paardenrennen Regels sectie.

Wat betekent Startprijs (SP)?

De Startprijs (SP) zijn de quoteringen voor een paard of een windhond op het moment dat de race van start gaat. Dit is een industrie standaard die de racebaan aan alle bookmakers doorgeeft.

Wat zijn Dead Heat regels?

Een Dead Heat valt voor wanneer twee of meer deelnemers gelijk eindigen in een evenement of competitie.

Bijvoorbeeld, indien een scheidsrechter geen verschil kan maken tussen twee of meer deelnemers zelfs na de foto finish print, of indien twee of meer spelers/teams hetzelfde aantal goals of punten gescoord hebben tijdens een toernooi.

In het geval van een dead heat zal je uitbetaling verdeeld worden volgens het aantal deelnemers die gelijk eindigden. Voor meer informatie, bezoek alsjeblieft onze Regels Sportweddenschappen pagina.

Wat is de Push regel?

Een match die op een gelijkspel eindigt waarbij je inzet wordt terugbetaald indien de Spreiding of het Totaal in overweging wordt genomen. Bijvoorbeeld, indien je wedt op een -5.0 Spreiding op een team en je team wint met exact 5 punten, dan zou de uiteindelijke score nadat de Spread wordt toegepast een gelijkspel zijn en wordt je inzet terugbetaald.

Weddenschap Features

Wat is Cashout?

De ideale oplossing om je weddenschappen te winnen voor het einde van de wedstrijd! De Cash Out laat je toe om controle te nemen over je weddenschappen vanaf je computer of smartphone.

In slechts één muisklik en op elk gewenst moment, wordt je winst verzekerd en je verlies beperkt door een weddenschap voor het einde van een wedstrijd af te sluiten.

De Gedeeltelijke Cash Out biedt je de mogelijkheid om een deel van je winst te ontvangen voor het einde van de match. Het overige blijft als inzet actief voor de wedstrijd.

Meer info over Cash Out vind je op de volgende pagina: Cash Out

Wat is Multiway+?

Multiway+ is dé tool om je eigen weddenschap te creëren door verschillende selecties op één match in een combi te gooien!

Wanneer een speler een eerste selectie maakt, biedt Multiway+ automatisch extra markten aan op hetzelfde evenement, die allemaal gecombineerd kunnen worden samen met een passende quotering.

Multiway+ zorgt ervoor dat je snel en eenvoudig een combi kan maken door verschillende markten op één wedstrijd te combineren: Winnaar reguliere speeltijd, 1e en 2e helft, goals, corners, kaarten, doelpuntenmakers en specials allemaal gegroepeerd om snel je weddenschap te kunnen plaatsen.

Meer info over Multiway+ vind je op de volgende pagina: Multiway +

Wat is Goal Rush?

Speel Goal Rush en verdien eenvoudig veel cash!

Het is simpel: Zet in op het volgende doelpunt en win de jackpot!

Meer info over Goal Rush vind je op de volgende pagina: Goal Rush

Wat is Combo+?

Krijg extra CASH winsten op al je combi weddenschappen!

Ontvang automatisch TOT 50% EXTRA WINST op je combi weddenschappen voor alle voetbal, tennis, basketbal, honkbal, American football en hockey matches!

Het is simpel – hoe meer selecties op je weddenschap, hoe hoger je winst zal zijn! Om te profiteren van Combo+ moeten elk van je selecties een minimum notering van 1.25 hebben.

Meer info over Combo+ vind je op de volgende pagina: Combo+

Wat is Prono Foot?

Prono Foot is een voorspellingsspel. Elke week maakt betFIRST verschillende grids met diverse voetbalmatches. Door het juiste resultaat te vinden of de correcte score van alle matches in het grid te voorspellen kan je de Jackpot winnen. Je kan elke week dus tot € 1.000.000 winnen!

Wat is Odds Power Up?

Odds Power Up is een exclusieve functie die je wedervaring optimaliseert.
Deze handige functie geeft je de meest precieze en competitieve noteringen in België op specifieke sportevenementen.
Elke week worden er verscheidene Odds Power Ups geactiveerd op pre-geselecteerde voetbal, basketbal en tennis matches op betFIRST.
Deze functie is beschikbaar op de volgende pre-match voetbal markten:
- Winnaar FT
- Totaal aantal doelpunten
- Beide Teams Scoren
Deze functie is beschikbaar op de volgende pre-match basketbal markten:
- Winnaar FT
- Handicap FT
- Meer dan/Minder dan FT

Hoe maak ik een Wedbon aan?

Je kan je eigen wedbonnen aanmaken terwijl je het Alle Liga's blok, dat je vindt nadat je de sport van jouw keuze selecteert, doorkijkt. Dankzij die optie kan je alle evenementen van de geselecteerde liga's bekijken in een enkel overzicht dat het makkelijk maakt om combi weddenschappen te plaatsen op al je favoriete liga's. De gepersonaliseerde info is beschikbaar op alle toestellen (mobiel, tablet en desktop).

Je kan per sport tot 10 liga's tegelijkertijd selecteren. Het is mogelijk om liga's van dezelfde sport te mixen. Al wat je moet doen is:

 

 • Selecteer de sport van jouw keuze
 • Selecteer het Alle Liga's tab
 • Begin liga's te kiezen door het vakje bij elke liga aan te vinken.
 • Genereer jouw wedbon door Creëer Mijn Selectie te klikken.

 

Wat is de “Mijn Liga’s” optie precies?

Met deze functie kun je snel je favoriete competities terugvinden. Om je wedervaring te personaliseren, moet je eerst inloggen op je account. Zodra je bent ingelogd kun je competities naar keuze als favoriet markeren door deze simpele stappen te volgen: 

- Selecteer een sport naar keuze*; 
- Ga naar het tabblad "Alle Liga’s"; 
- Klik op het stericoon van de competitie die je als favoriet wilt markeren (het icoon wordt geel); 
- Ga naar het tabblad "Mijn Liga’s" om ze allemaal in één klik terug te vinden. 

Je kunt op elk moment beslissen om competities toe te voegen of te verwijderen. Om een competitie te verwijderen, hoef je alleen maar opnieuw op het stericoon te klikken. 

Het is de moeite waard om te vermelden dat als je één van de competities die je als favoriet hebt gemarkeerd niet kunt vinden onder het tabblad "Mijn Liga’s", dit simpelweg betekent dat er op dit moment geen weddenschappen beschikbaar zijn voor deze specifieke liga. Zodra er nieuwe markten beschikbaar zijn, zal de liga automatisch weer getoond worden.

*Hou er rekening mee dat deze tool alleen beschikbaar is voor de volgende sporten: Voetbal, Basketbal, Tennis, Volleybal, Handbal, IJshockey, American Football en Honkbal. 

Hoe kan ik de "Mijn Teams" optie gebruiken?

Met deze optie kun je snel je favoriete voetbalteams vinden. Om je wedervaring te personaliseren, moet je eerst inloggen op je account. Zodra je bent ingelogd kun je teams naar keuze als favoriet markeren door deze simpele stappen te volgen:

- Selecteer een voetbalcompetitie naar keuze*; 
- Ga naar het "Teams" tabblad; 
- Klik op het stericoon van het team dat je als favoriet wilt markeren (het icoon wordt geel); 
- Ga naar het tabblad "Mijn Teams" onder de voetbalsectie om ze allemaal in één klik terug te vinden. 

Je kunt op elk moment beslissen om teams toe te voegen of te verwijderen. Om een team te verwijderen, hoef je enkel opnieuw op het stericoon te klikken. 

Gebruik je onze iOS of Android app? Klik dan simpelweg op het “Mijn Teams” icoon in de navigatiekop onderaan je scherm om toegang te krijgen tot deze zeer nuttige sectie.

Het is de moeite waard om te vermelden dat als je één van de teams die je als favoriet hebt gemarkeerd niet kunt vinden onder het tabblad "Mijn Teams", dit simpelweg betekent dat er momenteel geen weddenschappen beschikbaar zijn voor dit specifieke team. Zodra er gloednieuwe markten beschikbaar zijn, zal het team automatisch weer getoond worden.

*Hou er rekening mee dat deze tool alleen beschikbaar is voor de volgende competities: Premier League (Engeland), Ligue 1 (Frankrijk), Jupiler Pro League (België), Serie A (Italië), Bundesliga (Duitsland), La Liga (Spanje), Eredivisie (Nederland), Super Lig (Turkije), Primeira Liga (Portugal), MLS (Verenigde Staten), Wereldbeker 2022 (Internationaal) en UEFA Nations League (Europa).

Wat is de Luck Bet functie?

De slimme Lucky Bet functie is ontworpen voor echte voetbalfans. Om jouw ervaring uniek te maken, bedachten we een Wedsuggestie tool die de spanning van live wedden op mobiel en tablet nog verhoogt.

De gesuggereerde, vooraf geselecteerde markt wordt voorgesteld gebaseerd op wat er in de match gebeurt. Bijvoorbeeld, Barcelona scoort een hoekschop. We selecteren automatische de Meer dan/Minder dan Hoekschoppen markt voor je met de beschikbare noteringen voor de volgende 60 seconden.

Al wat je moet doen is deze selectie toevoegen aan je wedslipje om je kansen om te winnen te maximaliseren.

Of, je kan op elk moment beslissen om deze optie te minimaliseren of op stil te zetten door het belicoontje te klikken. Dit laat je toe de Wedsuggestie functie te verbergen gedurende een specifieke tijdsperiode.

Wat is het Lucky Bet Team?

Lucky Bet Team is een revolutionaire set wedmarkten die een groep voetbalevenementen bevat die allemaal op hetzelfde tijdstip beginnen, om jou te laten genieten van een zeer unieke en gepersonaliseerde in-play ervaring op mobiel en op tablet computers.

De markten worden daarom afgehandeld gebaseerd op het aggregaat resultaat van alle matches.

Bijvoorbeeld, als er op dinsdagavond zes Champions League matches tegelijkertijd starten (21:00), dan dekken de Lucky Bet Team markten alle zes matches. Je kan in-play weddenschappen plaatsen op de beschikbare aggregaat markten voor alle zes matches, zoals Meer dan/Minder dan 22.5 doelpunten of of de thuis teams meer scoren dan de uit teams.

Je kan Lucky Bet Team evenementen bekijken door te klikken op het corresponderende icoontje van de volgende secties:

 

 • Tab in het Hamburger Menu onder het In-Play tabblad
 • Tab in de Live Samenvatting sectie op de Startpagina
 • Tab in de Live sectie bereikbaar vanuit het In-Play icoon in de header

 

Om je alle matches tegelijkertijd te helpen volgen dachten we aan het maken van twee unieke widgets die alle actie samenvatten op een enkel scherm. Om meer te weten te komen over de regels omtrent Lucky Bet Team evenementen, check alsjeblieft onze Voetbal Wedregels sectie.

Hoe kan ik de Tooltip optie gebruiken?

De meest populaire wedtypes over alle grote sporten (voetbal, tennis, basketbal, ijshockey en volleybal) hebben een tooltip optie om je beter te helpen begrijpen waar de markt om draait. Om meer te weten te komen moet je simpelweg het informatie icoontje naast de markt klikken.

Indien je meer gedetailleerde informatie omtrent alle markten ongeacht de sport te weten wil komen, bezoek alsjeblieft ons Sport Wedregelement sectie.

Hoe kan ik Boek een Weddenschap gebruiken?

Indien je een weddenschap wil plaatsen in een van onze wedshops kan je Boek een Weddenschap gebruiken om je wedslipje voor te bereiden. Zo verlies je geen tijd in de shop! Al wat je moet doen is:

 

 • Selecteer zoveel mogelijk pre-live selecties als je maar wilt (live selecties worden niet ondersteund).
 • Klik op de Genereer Code knop die op je wedslipje verschijnt.
 • Ga naar de shop en voer de code in op onze terminal of vraag aan de Kassa om dit voor je te doen.
 • Plaats je weddenschap

 

Merk ook op dat je kan checken dat je codes de juiste selecties genereren door het Voer Boekingscode In veld onderaan het wedslipje op desktop te gebruiken. Op mobiele toestellen, selecteer het Boek een Weddenschap tabblad uit het Hamburger menu (Extras sectie) om toegang te verkrijgen.

Hoe kan ik de Live Alerts gebruiken?

Deze functie is enkel beschikbaar voor iOS en Android gebruikers. Indien je de app nog niet gedownload hebt, kan je dit doen op de volgende pagina.

Al wat je moet doen is de Live Alerts knop wijzigen naar de aan-positie. Deze kan je vinden op alle voetbalevenementen of zelfs op het ontvangstbewijs van je weddenschap.

Je zal dan de alerts die je wil ontvangen kunnen inschakelen terwijl de match bezig is. Je kan kiezen uit een heel gamma markten zoals goal, penalty's, gele kaarten, rode kaarten, resultaat na FT, enzovoort.

Eens je je keuze gemaakt hebt en de functie ingeschakeld is, blijf je de hele match lang op de hoogte van de hoogtepunten om niets te missen!

Merk alsjeblieft op dat deze functie enkel beschikbaar is voor het evenement/de evenementen van je keuze wat betekent dat je de volledige controle houdt over de matches waar je live alerts voor wil ontvangen. Dit betekent ook dat je de functie moet inschakelen voor elk evenement waar je interesse in hebt.

Wat is de Bet Assist functie?

Bet Assist is een enorm handige functie die je de meest up-to-date informatie geeft over een heel gamma van wedtypes. Dit dekt alle live en pre-live voetbal matches, tennis, basketbal, American football, ijshockey, handbal, zaalvoetbal en honkbalevenementen.

Door de Bet Assist knop te drukken naast de marktnaam kan je toegang krijgen tot premium statistieken om je te helpen op de juiste uitkomst te wedden. Hoe meer gebruik je ervan maakt, hoe meer je je winsten kan verhogen!

Hoe kan ik de volgorde van de weddenschaptypes per evenement wijzigen?

Wij geven je de mogelijkheid om de markten waarop je gewoonlijk wedt als favoriet te markeren, zodat je ze heel gemakkelijk kunt terugvinden. Het enige wat je hoeft te doen is de onderstaande stappen te volgen:

- Selecteer het evenement van jouw keuze (Pre-Live of In-Play)
- Klik op het stericoon aan de rechterkant van het type weddenschap dat je als favoriet wilt markeren (het stericoon zal geel worden)

Door dit te doen, zullen alle markten die je als favoriet hebt gemarkeerd bovenaan worden weergegeven zodat je er snel op kunt wedden.

Houd er rekening mee dat als je cache en cookies van je browser wist of de App sluit, je favorieten niet worden onthouden.

PMU Paardenrennen

Wat is PMU?

PMU staat voor Pari Mutuel Urbain. PMU is de Franse goksector die alles regelt en beheert rondom het paardenrennen.

Wat is het verschil tussen PMU en ‘normale paardenrennen’

Het bijzondere aan PMU is dat je tegen andere spelers speelt. De inzet van alle spelers wordt bij de prijzenpot gelegd en verdeeld onder de winnaars. Je speelt dus tegen andere spelers in plaats van rechtstreeks tegen de bookmaker. Hoe meer spelers meedoen, hoe meer jij kunt winnen.

Hoeveel races biedt PMU aan?

PMU is erg populair en je kan op enorm veel paardenraces spelen. Wist je dat PMU 80% van de weddenschappen op paardenraces wereldwijd vertegenwoordigd? Ze organiseren 2.000 bijeenkomsten (ook wel ‘meetings’ genoemd) per jaar met ongeveer 8 races per meeting. Met vlakke races (galop), trotting (draven) en jumping (races met springen) is er een grote variatie aan races.

Wat is een meeting?

Een meeting is een term die in de paardensport wordt gebruikt als bijeenkomst. Een meeting bestaat uit ongeveer 8 aparte paardenraces.

Hoe kan ik best beginnen met inzetten op PMU?

Er zijn enorm veel wedmogelijkheden bij PMU. Het kan moeilijk lijken in het begin. Geen zorgen, we leggen je later alle wedmarkten haarfijn uit! Het eerste wat je zou moeten bepalen is of je liever meerdere kleine winsten hebt of je voor die ene grote klapper wil gaan! Wat je ook verkiest, PMU zal de gepaste wedmarkt voor jou hebben.

Waarom zijn er bij PMU geen vaste odds beschikbaar?

Bij PMU speel je niet tegen de bookmaker, maar tegen andere spelers. Hoe meer er wordt ingezet op een bepaalde race, hoe groter de prijzenpot zal zijn. De uitbetaling is niet enkel afhankelijk van hoeveel mensen er inzetten, maar ook waar er op wordt ingezet. Als veel spelers op dezelfde winnaar(s) als jou inzetten, zal de uitbetaling bij winst kleiner zijn. De definitieve uitbetaling als je wint, weet je dus pas net voor de race. Als de race niet te ver in de toekomst is, zal PMU je wel een indicatie geven van de uitbetaling op basis van de weddenschappen die spelers alreeds hebben afgesloten. Volledige transparantie dus!

Hoeveel kan ik winnen bij PMU?

Veel. Heel veel, zelfs! Het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel spelers meedoen, Maar elke zondag wordt alvast een prijzenpot van € 500.000 gegarandeerd bij de Quinté+.

Op welke type weddenschappen kan ik inzetten bij PMU?

PMU biedt zeer veel mogelijkheden aan. Er is de weddenschap Simple Gagnant en Simple Place. Vervolgens heb je de weddenschappen Couple Gagnant, Couple Place en Couple Ordre. Daarnaast heb je ook nog Trio en Trio Ordre. De bovenstaande weddenschappen zijn beschikbaar bij elke paardenrace.
 

Je hebt vervolgens ook de ‘’Exotic bets’’ en dit zijn weddenschappen die één keer per dag worden aangeboden. Deze heten: Tiercé, Quarté+ en Quinté+. Met dit type weddenschappen kan je heel grote prijzen winnen. Ten slotte heb je nog een aantal bettypes die af en toe langskomen op een dag. Je hebt de Mini Multi en de Multi, 2sur4, Super4 en de Pick5.


Laat ons alle weddenschappen even bespreken!

Wat betekenen Simple Gagnant en Simple Place?

Als eerste heb je Simple Gagnant en hier zet je in op het winnende paard. De tweede is Simple Place en hier moet het paard dat je kiest bij de eersten eindigen. Wat precies wordt bedoeld met ‘bij de eersten’ hangt af van het aantal paarden die meedoen aan de race. Als er 8 of meer paarden meedoen aan de race is de weddenschap goed als jouw gekozen paard bij de top 3 eindigt. Maar als er 4 tot 7 paarden meedoen moet jouw paard in de top 2 eindigen. De minimale inzet bij deze weddenschap is € 1,50.

Wat houdt Couplé Ordre, Couplé Gagnant en Couplé Place en in?

Bij deze drie wedtypes moet je twee paarden kiezen. Bij Couplé Ordre kies je welk paard eerst en welk paard tweede zal eindigen. De weddenschap zal enkel winnend zijn als ze beide in de top 2 eindigen in volgorde die je hebt aangeduid. Bij Couplé Gagnant moeten deze twee paarden beide in de top 2 eindigen, maar de volgorde maakt niet uit. Wanneer je kiest voor Couplé Place moeten deze twee paarden in de top 3 eindigen en de volgorde maakt weer niet uit.
 

Uiteraard is Couplé Place makkelijker te voorspellen dan Couplé Ordre. De uitbetaling is logischerwijs ook hoger wanneer je geld inzet op Couple Ordre en deze goed hebt. Bij Couplé is de minimale inzet €1,50.

Wat is Trio en Trio Ordre?

Bij deze wedtypes kies je telkens drie paarden uit. Je hebt twee opties bij Trio. Als eerste is er de gewone Trio en dit betekent dat jouw drie paarden in de top 3 moeten eindigen. de volgorde is niet van belang. Het is in principe vergelijkbaar met de Simple Place en de Couplé Place, maar dan met drie paarden.
 

Daarnaast is er ook nog de Trio Ordre en hier moeten de drie gekozen paarden in exact de volgorde in de top 3 eindigen die je had aangeduid. Deze weddenschap is alleen van toepassing als er tussen de 4 en 7 paarden meedoen aan de race. De weddenschappen op Trio hebben een minimale inzet van €1,50.

Wat is de 2sur4?

Je kiest hier twee paarden uit en als deze twee paarden in de top 4 eindigen is de bet winnend. Op welke plaats de paarden eindigen in de top 4 maakt niet uit. Deze weddenschap is alleen beschikbaar als er minstens 10 paarden meedoen. De 2sur4 heeft een minimale inzet van € 3.

Wat zijn Multi en Mini Multi?

Het eerste verschil tussen deze twee is dat je bij de Multi tussen de 4 en 7 paarden moet uitkiezen en bij de Mini Multi tussen de 4 en de 6. Het tweede verschil is dat de Multi van toepassing is bij minstens 14 paarden in de race en de mini multi bij een race met 10 tot 13 paarden.
 

De weddenschap is winnend als je de top 4 hebt uitgekozen. Ook hier maakt de volgorde niet uit. Als jij bijvoorbeeld zes paarden hebt uitgekozen bij de Multi en 4 van de 6 eindigen in de top 4 win jij een deel van de prijzenpot.


Omdat je de keuze hebt om of 4, 5, 6 of 7 paarden te kiezen, wordt het makkelijker als je meer paarden kiest. De spelers die 4 paarden hebben gekozen, krijgen meer uitbetaald dan spelers met 6 gekozen paarden. De Multi en de Mini Multi hebben een minimale inzet van € 3.

Wat zijn de Super4 en de Pick5?

Bij de Super4 moet je de eerste vier paarden correct voorspellen in de juiste volgorde. Bij de Pick5 is dit met vijf paarden, maar bij de Pick5 maakt de volgorde niet uit. Bij een race met 5 tot 9 paarden kan je inzetten op de Super4. Bij de Pick5 gaat het om races met meer dan 10 paarden. De Super4 en de Pick5 hebben een minimale inzet van € 1.

Wat zijn de ‘’Exotic bets’’?

Exotic bets is een verzamelnaam voor enkele wedtypes die slechts een keer per dag beschikbaar zijn. Dit zijn Tiercé (derde), Quarté+ (vierde) en de Quinté+ (vijfde).

Wat is de Tiercé?

Je kiest drie paarden uit die in de top 3 eindigen. Degene die de top 3 correct hebben, krijgen het grootste deel van de prijzenpot uitbetaald. Heb je wel de drie paarden goed, maar niet in exacte volgorde dan krijg je nog steeds geld uitbetaald. Tiercé is dus een soort van combinatie tussen Trio en Trio Ordre in een weddenschap. De Tiercé heeft een minimale inzet van € 1.

Wat is de Quarté+?

Bij de Quarté+ zet je in op vier paarden. De hoofdprijs gaat naar de personen die alle vier de paarden in de goede volgorde hebben voorspeld. Net als bij Tiercé krijg je ook geld uitbetaald als je de vier paarden goed hebt uitgekozen, maar in de verkeerde volgorde. Daarnaast is er ook nog een derde prijs voor het goed uitkiezen van de eerste drie paarden; ook hier maakt de volgorde niet uit. De Quarté+ heeft een minimale inzet van € 1,30.

Wat is de Quinté+?

De Quinté+ is voor de echte gokkers. Bij deze weddenschap kies je vijf paarden uit. Je moet dus alle vijf de paarden goed hebben in de exacte volgorde; extreem lastig. Toch als je de vijf paarden goed hebt, maar niet in juiste volgorde, krijg je ook prijs. Vervolgens heb je ook prijs als je de eerste vier goed hebt en ook bij de eerste drie. Bij beide maakt de volgorde niet uit. Zoals je wel begrijpt, krijg je natuurlijk steeds minder uitbetaald. Elke zondag wordt er een prijzenpot van € 500.000 gegarandeerd! Bij de grotere evenementen is dit zelfs 1 of 2 miljoen. Om deze hoofdprijs te winnen, dien je de 5 eerste plaatsen in de juiste volgorde te voorspellen en het juiste lotnummer (tussen de 1 en 3.000) te hebben. De Quinté+ heeft een minimale inzet van € 2.

Wat als er een paard niet meedoet met de race?

De invloed dat het zal hebben op je weddenschap is afhankelijk van hoeveel non-runners er zijn in de race, het type weddenschap en of je de non-runner had gekozen in je selectie. Afhankelijk van deze factoren, zal je weddenschap worden omgezet naar een ander wedtype of zal je een terugbetaling van je inzet krijgen.

BetFIRST TV

Moet ik betalen om naar betFIRST TV te kijken?

betFIRST TV is gratis. Je moet echter wel geld hebben op je betFIRST-sportaccount (minimaal €5) of een weddenschap hebben geplaatst binnen de laatste 48 uur om het tv-kanaal te bekijken.

Als je minder dan €5 op je account hebt en een weddenschap van €1 of meer binnen de afgelopen 48 uur hebt geplaatst, kom je in aanmerking om betFIRST TV te kijken.

Wat is toegestaan met de programma's die ik stream?

betFIRST TV is uitsluitend voor eigen gebruik. De video's gestreamd vanaf betFIRST mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf.

Wat zijn de systeemvereisten om betFIRST TV te kunnen kijken?

Je dient de laatste versie van Adobe flash player geïnstalleerd te hebben.

Besturingssysteem: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac OS X.

Webbrowser (een van de volgende): Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, or Microsoft Edge.

Internetsnelheid: Verbindingssnelheid van 512kbps of hoger.

Hou er rekening mee dat je ervoor moet zorgen dat je altijd de nieuwste versie van zowel het besturingssysteem als de webbrowser gebruikt om optimaal gebruik te maken van betFIRST TV. Anders kun je problemen ondervinden tijdens het gebruik van deze service.

Waarom kan ik betFIRST TV enkel vanuit België kijken?

Wij zijn niet toegestaan om onze live streaming diensten buiten België aan te bieden. We gebruiken je IP adres om de evenementen die beschikbaar zijn voor jou te presenteren.

Kan ik betFIRST TV in een groter formaat bekijken?

betFIRST TV kan in twee verschillende formaten bekeken worden. Ofwel vanaf het evenement rechts bovenaan onder het wedbriefje ofwel in een groter formaat door op het Vergroten (rechtoekvormig) icoontje in de player de klikken. Deze optie is niet beschikbaar indien je schermresolutie in de breedte lager ligt dan 1440 pixels.

Gelieve eveneens te noteren dat je de video kan blijven volgen door op het punaise icoon te klikken, zelfs wanneer je de pagina naar beneden scrollt of wanneer je wilt inzetten op een ander evenement dat uitgezonden wordt via video. Als je een ander evenement wenst te kijken, selecteer dan het evenement en klik nogmaals op het punaise icoon. De video zal automatisch veranderd worden.

Is betFIRST TV ook beschikbaar op mijn mobiele telefoon of tablet?

Je kan genieten van betFIRST TV via mobiel - smartphone of tablet en Android of Apple - vanuit je zetel of waar je maar wil.

Waarom kan ik geen 'Live Wedden' evenement terugvinden dat gepland was in de betFIRST TV kalender?

Het kan af en toe gebeuren dat geplande evenementen in de kalender verwijderd of onderbroken worden terwijl het evenement plaatsvindt. Dit komt meestal door een technische storing zoals bijvoorbeeld onvoldoende TV ontvangst.

Is de uitzending van betFIRST TV vertraagd?

Hoewel wij het als live video adverteren, kan er rond (maar niet beperkt tot) 10 à 30 seconden vertraging zijn. De vertraging is meestal vergelijkbaar met live TV uitzendingen, hoewel het soms langer kan zijn. De snelheid van je internet kan invloed hebben op de duur van de vertraging.

betFIRST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het scorebord of de update van de live score vertraagd of onjuist is. Het is jouw verantwoordelijkheid om geïnformeerd te worden over de score.

Wat als mijn video niet meer laadt of gestopt is?

Indien je live video stream niet meer laadt, is er waarschijnlijk sprake van tijdelijke onderbreking van de verbinding.

Je kan de video opnieuw starten door op de link van het evenement te klikken of door je browser pagina te herladen. Je kan dit doen door op de 'opnieuw laden' knop in de browser te klikken of op de F5 toets van je toetsenbord te drukken.

Heb je een internetverbinding van 1MB of hoger en je video laadt nog steeds niet correct, dan wordt het probleem vermoedelijk veroorzaakt door overbelasting van het netwerk van je ISP-verbinding.

Je dient eveneens de laatste versie van je browser en Adobe flash player geïnstalleerd te hebben.

De video speelt maar het geluid werkt niet?

Zorg ervoor dat je computer over een geluidskaart beschikt om de audio af te spelen en je geluid effectief aangezet is. Om ervoor te zorgen dat je de vereiste software hebt die momenteel wordt ondersteund, installeer Flash opnieuw.

Het geluid werkt maar de video speelt niet?

Dit probleem kan optreden als er niet genoeg bandbreedte is om zowel audio als video af te spelen. Je ontvangt mogelijk geluid hoewel de video niet aanwezig is, omdat voor het geluid minder beschikbare bandbreedte nodig is.

Hoe kan ik controleren dat ik over de laatste versie van Flash player beschik?

Je kunt op de website van Adobe terecht om te controleren of je over een geschikte versie van Adobe Flash Player beschikt. Gelieve Adobe Flash Player te downloaden indien je deze nog niet hebt.

Technische Problemen

Wat doe ik als ik een technisch probleem ondervind op de website?

Wij doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de website altijd goed functioneert. Echter, soms komt het voor dat er storingen optreden bij bepaalde elementen. Heb alstublieft geduld en probeer je browser te vernieuwen. Je kunt ook contact opnemen met onze klantendienst, deze is 7 dagen per week (van 9.00 uur tot 22.00 uur) bereikbaar voor alle vragen die je hebt.

Marketing

Hoe kan ik mij aanmelden/afmelden voor de nieuwsbrief?

Om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen moet er een geldig e-mailadres gekoppeld zijn aan je spelersaccount. Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kun je ons een mail sturen of klikken op de link ‘uitschrijven’ in de nieuwsbrief.

Ik ontvang betFIRST e-mails in mijn spam. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ze in mijn inbox ontvang?

Het aantal legitieme e-mails van betFIRST dat automatisch verwijderd wordt of wordt doorgestuurd naar de spam of ongewenste e-mail neemt alsmaar toe als gevolg van nieuwe anti-spam filters die software- en andere providers installeren.

Wij willen je daarom aanraden om de spamfilters van je inbox opnieuw te configureren. Deze optie is beschikbaar ongeacht je e-mailprovider. Wij willen je ook ten zeerste adviseren om betFIRST aan je contactpersonen toe te voegen om dit ongemak te voorkomen.

Hoe beheers ik mijn marketingvoorkeuren?

Volgens de GDPR richtlijnen heb je recht om je marketingvoorkeuren op elk moment te bekijken en te wijzigen. Al wat je moet doen is:

 

 • Ga naar de Mijn Account sectie van de Kassa.
 • Selecteer het Voorkeuren tabblad.
 • Wijzig je toestemming per communicatie kanaal.

 

Je kan bijvoorbeeld beslissen marketing e-mails te ontvangen en geen marketing SMS'en meer te ontvangen.

Hoe kan ik mijn Inbox bekijken?

Om jezelf op de hoogte te houden moet je een oogje houden op je Inbox. Op deze manier kom je alles te weten over de nieuwste functies en informatie omtrent je account. Al wat je moet doen is het Post icoontje in de hoek rechts onderaan op desktop, en in het hamburger menu op mobiele toestellen, klikken.

Je wordt altijd op de hoogte gesteld van nieuwe berichten daar het Post icoontje je het aantal ongelezen berichten in je inbox toont.

Indien je deze functie wil uitschakelen, kan je dit op elk moment doen door de schakelaar bovenaan de Inbox uit te schakelen.

Hoe schakel ik Push Notificaties in?

Indien je aangepaste Push Notificaties wil inschakelen moet je simpelweg toestemming geven tijdens de opt-in vraag die getoond wordt als je inlogt.

Merk op dat deze pop-up niet automatisch elke keer verschijnt. Daarom kan het zijn dat je deze dienst moet inschakelen via de instellingen van je browser of App.

 

Contact
(Terug)

Welkom bij betFIRST!

Ons team staat 7 dagen per week voor je klaar.

Om ons te helpen je vraag beter te begrijpen, vragen wij om zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Je kunt ons bereiken via verschillende kanalen: live chat, telefoon, e-mail of post.

Het eenmalig versturen van uw verzoek is voldoende, tenzij u iets moet verduidelijken.

We streven ernaar om uitzonderlijke service te bieden en kijken ernaar uit om je te helpen.

Bedankt voor het kiezen van betFIRST!

  Neem contact met ons op via Chat

Chat nu met een van onze medewerkers. Iedere dag beschikbaar van 9:00 tot 22:00 uur. Klik hier om de chat te starten

  Neem telefonisch contact met ons op

Bij betFIRST zijn wij toegewijd aan het bieden van uitzonderlijke klantenservice en ondersteuning. Ons team staat zeven dagen per week voor je klaar, van 10:00 tot 20:00 uur. Of je nu vragen of hulp nodig hebt of feedback wilt geven, wij zijn er om je te helpen..

Openingstijden:

Onze medewerkers van de klantenservice zijn beschikbaar om je te helpen tijdens de volgende uren: Maandag t.e.m. Zondag: 10:00 - 20:00

Hoe ons te bereiken:

Contact opnemen met onze klantenservice is snel en eenvoudig. Bel het volgende telefoonnummer en onze vriendelijke vertegenwoordigers staan klaar om je te helpen:

Klantenservice: +32 2 886 00 41

Optie 1: Klantenservice

Optie 2 : Verantwoord Spelen

Wij begrijpen dat jouw tijd waardevol is, dus streven wij ernaar om een snelle en efficiënte ondersteuning aan te bieden. Wanneer je telefonisch contact met ons opneemt, wees dan bereid om jouw accountgegevens of relevante informatie te verstrekken zodat wij jou effectiever kunnen helpen.

Jouw tevredenheid is onze prioriteit en wij zijn toegewijd aan het waarborgen van een positieve klantenervaring. Neem telefonisch contact met ons op tijdens onze openingstijden en laat ons je helpen om het meest uit jouw betFIRST-ervaring te halen.

  Neem contact met ons op via E-mail

Je kunt je vraag ook rechtstreeks via e-mail stellen.

(* = Verplicht veld)
Verzenden

  Neem contact met ons op via Post

Alle post gelieve naar het volgende adres te versturen:

betFIRST SAGEVAS
Rue des Francs 79
1040 Bruxelles
Belgique

Vergeet niet je gebruikersnaam en e-mailadres in dit bericht te vermelden. Je verzoek zal na aankomst meteen in behandeling worden genomen en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

× Om het 'wachtwoord vergeten' proces te voltooien, gelieve de volgende fouten te corrigeren.

Ben je je wachtwoord voor betFIRST vergeten? Vul dan simpelweg je registratie e-mailadres en gebruikersnaam in en wij zullen het naar jou sturen.

Indien je geen e-mail van ons ontvangt of als je nog steeds problemen ondervindt om je in te loggen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Verzenden
×

Vul het formulier hieronder in om je wachtwoord te wijzigen.

Je paswoord moet tussen de 8-20 tekens lang zijn De volgende tekens bevatten: Kleine letters (a-z) Hoofdletters (A-Z) Cijfers (0-9)
Verzenden